Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (ID OPN - SP2)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce I (sever)
Obvezna razlaga prvega odstavka 28. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P16 – S4 Njiverce I (sever)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3
Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, tretje spremembe in dopolnitve
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora ST20, CI10 in CI11 Gramoznica Pleterje (črpanje gramoza - zahodni del)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo - spremembe št. 1 (ID OPN - SP1)
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, prve spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora ST20, CI10 in CI11 Gramoznica Pleterje (zahodni del)
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob avtocestnem priključku
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob avtocestnem priključku
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Kidričevo
Sklep o izvajanju prostorsko izvedbenega akta
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obvoznico Kidričevo, med glavno cesto G1-2/737 Šikole – Hajdina in regionalno cesto R2-432/1285 Majšperk – Kidričevo (zahodna obvoznica Kidričevo)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območja urejanja P15-P1/1 Gramoznica Pleterje - širitev
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P16 – S4 Njiverce I (sever)
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Kidričevo, med glavno cesto G1-2/737 Šikole - Hajdina in regionalno cesto R2-432/1285 Majšperk-Kidričevo (zahodna obvoznica Kidričevo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16-S4 Njiverce I (sever)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja urejanja P15-P1/1 Gramoznica Pleterje - širitev
Obvezna razlaga 2. odstavka 16. člena in 3. alineje 41. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj – v obsegu, ki velja za območje Občine Kidričevo, kot Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2006)
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Kidričevo – spremembe in dopolnitve 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj - v obsegu, ki velja za območje Občine Kidričevo, kot Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kidričevo
Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Kidričevo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor