Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o preklicu Sklepa z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska – sever'' v Murski Soboti
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje “Lendavska-sever” v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino HOFER ob Kroški ulici v Murski Soboti
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno trgovski in športnii kompleks v Rakičanu
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota in okoljskega poročila
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za vojašnico Berek
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Ekonomsko šolo v Murski Soboti za širitev poligona Španik
Sklep z javnim naznanilom o ponovni javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za vaškim domom« v Bakovcih
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za vaškim domom« v Bakovcih
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC MERCATOR)
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko območje Černelavci vzhod
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
Sklep z javnim naznanilom o ponovni javni razgrnitvi predloga dopolnjenega Lokacijskega načrta za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti, ter dopolnjenega okoljskega poročila in revizije dopolnjenega okoljskega poročila
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti ter okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi predloga glede spremembe Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (Cestno podjetje in OMV)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, ulico Arhitekta Novaka in Slovensko ulico
Dopolnitev sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine M. Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju Mestne občine Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990, na območju Mestne občine Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za trgovsko obrtno cono Rakičan
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno servisno cono "Noršinska" v Murski Soboti
Sklep javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Černelavci vzhod 2
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za Trgovsko obrtno cono Černelavci
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta
Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298 - Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za ožje središče mesta Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice ob Bakovski cesti v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi odloka o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih odpadkov v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta plinovodnega omrežja za naselja Černelavci, Veščica, Kupšinci, Polana, Krog, Satahovci, Bakovci in Markišavci
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Potrošnik" v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (v nadaljevanju: blokovski kompleks)
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo, Ulico arh. Novaka in Titovo ulico
Sklep o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje obrtna cona Murska Sobota – sever v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v mestu Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Rakičan v Mestni občini Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za čistilno napravo v naselju Bakovci
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno transportno cono ob Markišavci cesti v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju ureditvenega načrta za delitev javnih površin na funkcionalna zemljišča in druge javne površine v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za zbirno cesto Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000, dopolnjena v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje Mestne občine Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Černelavci Veščica, ki ga je pod številko ZN - 14/97 izdelal ARPS M. Sobota, d.o.o., Trg Zmage 8, Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje Mestne občine Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (Agroservis, SCT)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za ožje središče mesta Murska Sobota
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememba zazidalnega načrta Lendavska – sever v Murski Soboti
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za zaselek Pušča
Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje gramoznice ob Bakovski ulici (soboška kamešnica)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za obnovo čistilne naprave v Murski Soboti
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor