Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 3. sprememba in dopolnitev
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj po skrajšanem postopku, 2. sprememba in dopolnitev
Odlok o razveljavitvi obvezne razlage trinajste alineje prvega odstavka 5. člena, drugega odstavka 113. člena in 5. točke šestega odstavka 101. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku
Obvezna razlaga trinajste alineje prvega odstavka 5. člena in drugega odstavka 113. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica po skrajšanem postopku
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kočevje
Sklep o pričetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Otovec po skrajšanem postopku
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetija pri Vražjem kamnu
Obvezna razlaga drugega odstavka 13. člena in drugega odstavka 47. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Tehnološko razvojno industrijsko središče (TRIS) Kanižarica
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 1. sprememba in dopolnitev
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Pod gozdom
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kočevje
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetija pri Vražjem kamnu
Obvezna razlaga 5. točke šestega odstavka 101. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Podlog
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Pod gozdom v Črnomlju
Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Otovec
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990, dopolnjene 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica
Obvezna razlaga šeste alineje 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 do leta 1990
Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004
Odlok o občinskem podrobnem prostorskemu načrtu kamnolom Suhor
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (skrajšani postopek)
Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (skrajšani postopek)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji Vrh in Vinica
Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območji krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica (skrajšani postopek)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (Uradni list RS, št. 119/03)
Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (skrajšani postopek)
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik
Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Stari trg ob Kolpi
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Sinji vrh in Vinica
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor