Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severni del EUP SO 99
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska – sever'' v Murski Soboti
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)
Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Hofer ob Kroški ulici v Murski Soboti
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE 5
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino HOFER ob Kroški ulici v Murski Soboti
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za avtobusno postajo v Murski Soboti
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski kompleks v Rakičanu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
Sklep o izdaji soglasja za gradnjo trafo postaje in garaže za gasilsko vozilo na območju naselja Pušča
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorske ureditve skupnega pomena za vojašnico BEREK
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Za vaškim domom« v Bakovcih
Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje za »vaškim domom« v Bakovcih
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za toplovod v območju državnega prostorskega načrta pri farmi Jezera v k.o. Rakičan
Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Černelavci vzhod
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za vojašnico Berek
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za vaškim domom« v Bakovcih
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Černelavci vzhod
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju lokacijskega načrta Poslovno trgovski center Noršinska v Murski Soboti
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Opleter« v Černelavcih in Veščici
Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota
Program priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Murska Sobota (SPR MOMS)
Sklep o začetku priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Murska Sobota in Prostorskega reda Mestne občine Murska Sobota
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota
Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti
Odlok o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih odpadkov v Murski Soboti
Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje gramoznice Krog
Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Murska Sobota
Odlok o ureditvenem načrtu za območje dela naselja Černelavci - ulici Pušča in Kranjčeva (zaselek Pušča)
Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za obstoječe in razširjeno pokopališče v Murski Soboti
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor