Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Cviblje
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Studenec«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje«
Obvezna razlaga 4.a člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah Odloka o Zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje«
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 »Obrtna cona Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Stari trg – DSO«
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje«
Obvezna razlaga druge alineje 46. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«
Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta kamnoloma Vrhpeč
Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje ter prostorskega reda Občine Trebnje
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »OBRTNA CONA TREBNJE«
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Stari trg – DSO
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pavlinov hrib
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje
Program priprave lokacijskega načrta za poslovno industrijsko območje Mirna
Program priprave lokacijskega načrta za sanacijo kamnoloma Žalostna gora pri Mokronogu
Program priprave za lokacijski načrt za kamnolom Brezje
Odlok o lokacijskem načrtu “Roje-Mirna”
Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Stari trg – DSO
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Odlok o spremembah in dopolnitvah Urbanistične zasnove Mirna
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Cviblje
Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta obrtna cona Trebnje
Program priprave za lokacijski načrt Roje–Mirna
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana ObčineTrebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – namenska raba prostora
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za programsko zasnovo za zazidalni načrt »Stari trg – DSO«
Odlok o zazidalnem načrtu “Stari trg – DSO”
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 “Programska zasnova za zazidalni načrt industrijsko-trgovske-podjetniške cone Trebnje”
Odlok o zazidalnem načrtu »Industrijska – trgovska – podjetniška cona Trebnje« – 1. faza
Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje s programsko zasnovo za ureditveni načrt za kamnolom Vrhpeč in programsko zasnovo za ureditveni načrt za peskokop Brezje ter dopolnitev urbanistične zasnove Mirna
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občineTrebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – zasnova vodnega gospodarstva in namenske rabe prostora
Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 – “Obrtna cona Trebnje“
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990–dopolnjen 2001
Program priprave zazidalnega načrta “Stari trg – DSO“
Program priprave za zazidalni načrt »industrijska cona Trebnje – 1. faza«
Program priprave za “spremembo zazidalnega načrta za območje T- 6/2 – Obrtna cona Trebnje (2. in 3. faza)”
Odlok o lokacijskem načrtu za »Bencinski servis« Mokronog
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 1999, za območje Bencinskega servisa Mokronog
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Program priprave spremembe zazidalnega načrta za območje T – 6/2 Obrtna cona Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Trebnje za območje zajetja pitne vode »Zaloka«
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje za območje zajetja pitne vode “Zaloka”
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu T6-2-Obrtna cona Trebnje
Odlok o zazidalnem načrtu obrtno stanovanjskega območja na Mirni
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor