Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako JR-1
Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako ZA-3
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamp v Veliki Zaki
Popravek in dopolnitev sklepa o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino
Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejaja Koritno – Polica ZN KO – S2
Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2 (Ur. l. RS št. 105/2006)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL-S24 Mlino
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 24 Mlino
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska)
Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled
Sklep o spremembi Sklepa o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LIP Bled
Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LIP BLED
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja Bl – M4 Spodnje Seliše
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BL-S26 Dindol
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za športno-rekreacijski park Bled - 1. faza
Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do Čistilne naprave Bled (Uradni list RS, št. 79/04)
Sklep o nadaljevanju postopka priprave Odloka o lokacijskem načrtu »BL-S26 Dindol«
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja Koritno - Polica ZN KO – S2
Program priprave za Občinski lokacijski načrt za območje Čistilne naprave Bled – 2. faza
Program priprave za občinski lokacijski načrt »Športno rekreacijski park Bled« – 1. faza
Program priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše
Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja BL – M4 Spodnje Seliše
Program priprave za občinski lokacijski načrt BL-S26 Dindol
Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL – S-24 Mlino
Program priprave za občinski lokacijski načrt za območje urejanja BL – M4 – Spodnje Seliše
Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled
Program priprave za zazidalni načrt za območje urejanja Koritno – Polica – ZN KO – S2
Program priprave za zazidalni načrt za območje urejanja BL – M4 – vzhodni vstop na Bled
Program priprave prostorsko izvedbenega akta – zazidalni načrt Mlino – S24 ZN
Odlok o lokacijskem načrtu za Južno razbremenilno cesto (R 315, odsek 1089) na Bledu
Odlok o ureditvenem načrtu Ribenska gora
Odlok o lokacijskem načrtu za plinovod in kablovod Lesce-Bled
Program priprave lokacijskega načrta za plinovod od MRP Lesce do RP Bled in kablovod od Lesc do Bleda
Program priprave za lokacijski načrt centralne čistilne naprave Bled z reciklažnim dvoriščem in povezovalnim kanalom od »M« kanala do ČN Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Zgornje Gorje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Zgornje Gorje – 1
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zgornje Gorje
Program priprave sprememb in dopolnitvev ureditvenega načrta za naselje Zgornje Gorje
Program priprave lokacijskega načrta za plinovod od MRP Lesce do RP Bled
Odlok o zazidalnem načrtu na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda – ZN M1
Program priprave ureditvenega načrta “Ribenska gora”
Program priprave ureditvenega načrta “Straža”
Program priprave sprememb in dopolnitev (CTP) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta Zasip SD-12-A
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zasip S-D-12-A
Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Spodnje Gorje, morfološka enota “U-B15”, območja “I.2. – Bled”
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor