Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
02) Vzgoja, izobraževanje in šport
01) Skupni predpisi
01) Zakon o skupnosti študentov /ZSkuS/
02) Zakon o izobraževanju odraslih /ZIO-1/
03) Zakon o šolski inšpekciji /ZSolI/
04) Zakon o šolski prehrani /ZŠolPre/
02) Organizacija in financiranje vzgoje in izobraževanja ter štipendiranje
01) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/
02) Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja /ZPIMVI/
03) Predšolska vzgoja
04) Osnovno šolstvo
01) Zakon o osnovni šoli /ZOsn/
05) Šport
01) Zakon o športu /ZŠpo-1/
06) Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami
01) Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami /ZUOPP-1/
03) Kultura in umetnost
01) Splošni predpisi
01) Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti /ZJSKD/
02) Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/
02) Kulturna dediščina
01) Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih /ZVDAGA/
02) Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/
03) Knjižničarstvo
01) Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/
04) Narava in okolje
01) Ohranjanje narave
01) Zakon o ohranjanju narave /ZON/
02) Zakon o regijskem parku Škocjanske jame /ZRPSJ/
03) Zakon o varstvu podzemnih jam /ZVPJ/
04) Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi /ZRGSO/
02) Varstvo okolja
01) Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/
03) Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 /ZUOPZP/
03) Varstvo pred požarom
01) Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/
03) Pristojnosti občinske uprave
Loading ...
02) Zakon o gasilstvu /ZGas/
04) Varstvo pred nesrečami
01) Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč /ZOPNN/
02) Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/
03) Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 /ZUOPŽ/
05) Urejanje prostora
01) Urejanje prostora in planiranje
01) Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/
02) Zakon o vojnih grobiščih /ZVG/
03) Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor /ZUPUDPP/
04) Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev /ZPVGPŽ/
05) Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/
02) Evidentiranje nepremičnin
01) Zakon o evidentiranju nepremičnin /ZEN/
02) Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb /ZDOIONUS/
03) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin /ZMVN-1/
03) Geodetska dejavnost
01) Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/
02) Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu /ZDGRS/
04) Posegi v prostor
01) Zakon pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/
09) Humanitarna pomoč
01) Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije /ZMRSHP/
01) Pristojnosti občinskega sveta
Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije /ZMRSHP/
02) Pristojnosti župana
Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije /ZMRSHP/
03) Pristojnosti občinske uprave
Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije /ZMRSHP/
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor