Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Ustavna ureditev
01) Splošni državni akti, simboli in prazniki
01) Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije /ZGMRS/
02) Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter slovenski narodni zastavi /ZGZH/
03) Zakon o javni rabi slovenščine /ZJRS/
04) Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije /ZOdl/
05) Zakon o odlikovanju častni znak Republike Slovenije /ZOdlZS/
06) Zakon o referendumu in ljudski iniciativi /ZRLI/
02) Človekove pravice in temeljne svoboščine
01) Zakon o mednarodni zaščiti /ZMZ-1/
02) Zakon o varstvu pred diskriminacijo /ZVarD/
03) Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji /ZRomS-1/
04) Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih /ZSNS/
05) Zakon o varuhu človekovih pravic /ZVarCP/
06) Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja /ZORSSZNM/
03) Ustavnost in zakonitost
01) Zakon o uradnem listu Republike Slovenije /ZUL/
02) Organi Republike Slovenije
01) Državni zbor
01) Zakon o volitvah v državni zbor /ZVDZ/
02) Državni svet
01) Zakon o državnem svetu /ZDSve/
03) Uprava
01) Zakon o državni upravi /ZDU-1/
02) Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/
03) Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/
04) Zakon o javnih agencijah /ZJA/
05) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/
04) Ustavno sodišče
01) Zakon o ustavnem sodišču Republike Slovenije /ZUstS/
05) Računsko sodišče
01) Zakon o računskem sodišču /ZRacS-1/
06) Notranje zadeve
01) Zakon o nalogah in pooblastilih policije /ZNPPol/
02) Zakon o tajnih podatkih /ZTP/
03) Zakon o organiziranosti in delu v policiji /ZODPol/
07) Obramba
02) Zakon o varstvu pred utopitvami /ZVU/
03) Lokalna samouprava
03) Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO/
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor