New Page 2

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 6. redni seji dne 8. 12. 2015 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

 

1. člen

V 1. odstavku 23. člena se doda nova 5. alineja, ki se glasi:

»Nadomestila se na lastno zahtevo za dobo 3 let oprosti samostojni podjetnik oz. pravna oseba, če je kupil oz. zgradil nov poslovni oz. proizvodni objekt  in če je v ceni vplačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah Zakona o stavbnih zemljiščih. Triletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt.«

 

2. člen

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2016 dalje.

 

Številka: 900-0003/2015-7-201

Datum: 9. 12. 2015

 

 

Občina Poljčane

 

Stanslav Kovačič, župan