New Page 1

 

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Ur.l. RS št. 4/06) 4. in 11. člena Pravilnika za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/99 , 107/00 in 30/06) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci št. 1/99, 15/01 in 47/05) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 2. redni seji dne, 21.12.2006  sprejel naslednji

 

 

PRAVILNIK

 

 

o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Radenci

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji na podlagi katerih Občinska uprava Občine Radenci izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij na območju Občine Radenci, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati).

 

 

2. člen

 

 

Podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov je tisti obratovalni čas, ki je daljši od rednega obratovalnega časa, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list št,78/99, 107/00 in 30/06) .

 

 

Gostinec sme ob upoštevanju določil tega pravilnika določiti podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s svojimi poslovnimi interesi, ob upoštevanju turističnega območja, krajevnih običajev, interesa in zahtev gostov.

 

 

3. člen

 

 

Gostinskim obratom oz. kmetijam se lahko odobri podaljšan obratovalni čas kot sledi:

 

 

1. Gostinskim obratom (restavracije,  gostilne, okrepčevalnice, bari, vinotoči, pizzerije, kavarne, slaščičarne, izletniške kmetije) se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:

 

 

-    izven stanovanjskega naselja najdlje do 24. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in dnevu pred prazniki do 02. ure  naslednjega dne

 
 

-    v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniških kmetijah  na  stanovanjskih območjih do 24.00 , ob petkih sobotah in dnevih pred prazniki do 02.00 ure  naslednjega dne.

 

 

2. Gostinskim obratom- slaščičarnam se lahko odobri naslednje podaljšanje:

 

 

-    izven stanovanjskega naselja najdlje do 24. ure, ob petkih, sobotah in praznikih do 1. ure naslednjega dne ;

 
 

-    v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniških kmetijah na stanovanjskih območjih  najdlje do 23. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 24. ure.

 

 

3. Obratovalni čas, določen v prejšnjih dveh točkah tega člena, se lahko v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) podaljša še za eno uro.

 

 

4. Nočnim lokalom (nočni bar, diskoteka ipd.) se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa:

 

 

-    izven  stanovanjskega naselja najdlje do 2. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki najdlje do 4. ure naslednjega dne,

 
 

-    v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniških kmetijah na  stanovanjskih območjih do 1. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 3. ure naslednjega dne.

 

 

5. Letni oziroma gostinski vrtovi in terase smejo obratovati v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) največ do 24. ure, druge mesece pa največ do 22. ure.

 

 

6. Gostinski obrati oziroma kmetije iz tega člena lahko pričnejo z obratovalnim časom ob 6.  uri.

 

 

4. člen

 

 

Ne glede na določbe prejšnjih členov lahko občinska uprava odobri podaljšanje obratovalnega časa izjemoma do 4. ure naslednjega dne ob raznih prireditvah (plesi, revije, veselice, poroke in podobno).

 

 

Gostinec oziroma kmet mora  na Občinsko upravo Občine Radenci posredovati vlogo za odobritev podaljšanja obratovalnega časa za primere iz prvega odstavka tega člena najkasneje 5 dni pred prireditvijo.

 

 

5. člen

 

 

Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat oziroma kmetijo prijaviti pri Občinski upravi Občine Radenci, na predpisanem obrazcu s prilogami – ob pogojih in rokih, kot to določa republiški Pravilnik o merilih za  določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

 

 

6. člen

 

 

Če občinska uprava v postopku ugotovi, da:

 

 

-    je vloga za prijavo obratovalnega časa popolna,

 
 

-    so upoštevane vse določbe tega in republiškega pravilnika,

 
 

-    je obratovalni čas določen skladno z merili tega pravilnika oziroma,

 
 

-    če občinska uprava soglaša s podaljšanim obratovalnim časom,

 

 

tako določeni razpored obratovalnega časa potrdi, nato en izvod potrjenega obrazca s prijavo razporeda obratovalnega časa zadrži za svojo evidenco, po en izvod pa najkasneje v 15 dneh vrne gostincu. Če občinska uprava v postopku ugotovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas.

 

 

 

 

 

7. člen

 

 

Gostinec oziroma kmet mora v primeru, da so že zabeležene pisne pritožbe bližnjih sosedov oziroma se ponavlja kaljenje javnega reda in miru k vlogi za podaljšanje obratovalnega časa pritožiti:

 

 

1. soglasje lastnika objekta oz. večine lastnikov večstanovanjske stavbe, v katerem se lokal nahaja, če gostinec ni lastnik lokala in

 

 

2. mnenje sveta krajevne oziroma vaške skupnosti, na območje katere se gostinski obrat oziroma kmetije nahaja.

 

 

Soglasje in mnenje je veljavno, če izdano največ 30 dne pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

 

 

V primeru, da je večina soglasij ali mnenj negativna in v primeru, da gostinec oziroma kmet kljub pozivu občinski upravi mnenj oziroma soglasij ne dostavi v določenem roku, občinska uprava vlogo z odločbo deloma ali v celoti zavrne.

 

 

8. člen

 

 

Občinska uprava lahko podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije  gostincu oziroma kmetu med letom z odločbo prekliče ali skrajša na redni obratovalni čas v naslednjih primerih:

 

 

-    če so zabeležene pisne pritožbe prizadetih občanov na območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja, zaradi kršitve javnega reda in miru v časa podaljšanja   obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,

 
 

-    če je bilo v času podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovati s strani policije, oziroma pristojnih inšpekcijskim organov.

 

 

V primerih iz prvega odstavka tega člena je odvzeta možnost pridobitve soglasja k podaljšanje obratovalnega časa za 6 mesecev vnaprej, kar se šteje od dneva izdaje odločbe o preklicu pravice do podaljšanega obratovalnega časa.

 

 

9. člen

 

 

Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja Občinske uprave Občine Radenci obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanje ( vsakič po enkrat).

 

 

10. člen

 

 

Soglasje za podaljšani obratovalni čas se izda za določen čas in sicer za eno koledarsko leto. Po preteku te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanja obratovalnega časa preneha.

 

 

Potrjen obratovalnega mora gostinec  hkrati v gostinskem obratu, tako da je dostopen inšpekcijskem organu.

 

 

11. člen

 

 

Gostinec oziroma kmet mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v podaljšanem obratovalnem času, s tem pravilnikom najkasneje do 1. januarja 2007.

 

 

12. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednje dan po objavi Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Štev: 321-00009/2006

 

 

Datum: 22.12.2006

 

 

Občina Radenci

 

 

župan Mihael Petek