New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13)  in 16. člena Statuta Občine Majšperk  (Uradne objave slovenskih občin, št. 25/12)  je Občinski svet Občine Majšperk na 13. redni seji, dne 15. 12. 2015 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2016

 

1.       Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za  Občino Majšperk za leto 2016 določajo  proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

2.       Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni  podskupin kontov.

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto

 

 

Proračun 2016

I.

 

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.536.380

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.849.943

70

 

DAVČNI PRIHODKI

2.500.210

700

 

Davki na dohodek in dobiček

2.327.069

703

 

Davki na premoženje

109.511

704

 

Domači davki na blago in storitve

63.630

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI

349.733

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

234.033

711

 

Takse in pristojbine

4.500

712

 

Denarne kazni

5.700

713

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev

22.000

714

 

Drugi nedavčni prihodki

83.500

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI

99.164

720

 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

45.000

722

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

54.164

73

 

PREJETE DONACIJE

0

730

 

Prejete donacije iz domačih virov

0

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

587.273

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

567.273

741

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

20.000

II.

 

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.549.757

40

 

TEKOČI ODHODKI

1.152.456

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

203.793

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

31.733

402

 

Izdatki za blago in storitve

855.960

403

 

Plačila domačih obresti

15.970

409

 

Rezerve

45.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI

1.455.642

410

 

Subvencije

115.000

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

931.959

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

166.514

413

 

Drugi tekoči domači transferi

242.169

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI

757.346

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

757.346

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

184.313

431

 

Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki

125.900

432

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

58.413

III.

 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ      (I.-II.)

-13.377

III/1

 

PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

2.263

III/2

 

TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ)

241.845

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750

 

Prejeta vračila danih posojil

0

751

 

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

 

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442)

44

 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

 

Dana posojila

0

441

 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

 

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI.

 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

 

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

50

 

ZADOLŽEVANJE

0

500

 

Domače zadolževanje

0

VIII.

 

ODPLAČILA DOLGA  (550)

74.380

55

 

ODPLAČILA DOLGA

74.380

550

 

Odplačila domačega dolga

74.380

IX.

 

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

 

 

 

NA RAČUNIH  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-87.757

X.

 

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.)

-74.380

XI.

 

NETO FINANCIRANJE  (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

13.377

XII.

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2015

87.757

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Majšperk.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.       Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:

·       prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 ZGO-1 in 9/11), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,

·       prejeta sredstva za sofinanciranje projektov in

·       okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporeditev pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe ter med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika županja.

Zgornja meja prerazporeditve je 10 % načrtovanih sredstev proračuna.

Županja s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem proračunu, od tega:

1.   v letu 2017 50% navedenih pravic porabe in

2.   v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2016.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v proračunu in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost  med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni  načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje  spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

 

8. člen

(likvidnostno zadolževanje in upravljanje s presežki sredstev)

Županja je pooblaščena, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.

Županja odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.

 

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunska rezerva občine se oblikuje do največ 1,5% prejemkov proračuna, proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 44.000,00 EUR.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah v celoti odloča županja in o tem pisno obvešča občinski svet.

 

4.       Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine

 

10. člen

(odpis dolgov)

Županja lahko dolžniku do višine 210,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

5.       Obseg zadolževanja in poroštev občine

 

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Majšperk v letu 2016 ne predvideva zadolževanja.

Občina lahko izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Majšperk pod pogoji in do višine, ki jo na predlog županje vsakokrat določi občinski svet.

 

12. člen

(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Občina lahko izdaja soglasja k zadolžitvam posrednih uporabnikov občinskega proračuna, javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnim osebam, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv pod pogoji in do višine, ki jo na predlog županje določi občinski svet.

 

6.       Prehodne in končne določbe

 

13. člen

(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Majšperk v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-5/2015-5

Datum: 15. 12. 2015

 

 

Občina Majšperk

 

dr. Darinka Fakin, županja