New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/17) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) sta Občinski svet Občine Mozirje na 8. redni seji dne 19.12.2019 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 8. redni seji dne 19.12.2019 sprejela

 

SKLEP

O DOLOČITVI EKONOMSKE CENE V JVIZ MOZIRJE OE VRTEC MOZIRJE

 

I.

 

(1) Za programe predšolske vzgoje v vrtcu se določi ekonomska cena v naslednji višini:

I. starost. Obdobje                    480,02 €

II. starost. obdobje                   380,35 €

 

II.

Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje.

 

Nove cene programov vejajo od 1.1.2020 dalje.

 

III.

Sklep objavita obe občini v svojih uradnih glasilih.

Z uveljavitvijo tega Sklepa o določitvi ekonomske cene v Jviz Mozirje OE vrtec Mozirje, preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje (Uradni list RS št. 63/17) in Popravek Sklepa o določitvi ekonomske cene v JVIZ Mozirje OE vrtec Mozirje (Uradni list RS št. 65/17).

 

Številka : 602-0002/2019

Datum: 19.12.2019

 

 

Občina Mozirje

 

Ivan Suhoveršnik, župan