New Page 2

Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)   in 14. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je Občinski svet Občine Cirkulane na 7. redni seji, dne 26. 9. 2019, sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah s parcelno št. 954/13, 954/15 in 954/16, vse k.o. 475-Gruškovec, v skupni izmeri 178 m² in pri kateri je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega dobra.

 

2. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnim glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-72/2019

Datum: 26. 9. 2019

 

 

Občina Cirkulane

 

Antonija Žumbar, županja