New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016)  je Občinski svet Občine Makole na 20. redni seji  dne 28.03.2018 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MAKOLE ZA LETO 2018

 

1. člen

12. člen Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2018) se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

(obseg zadolževanja občine za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu)

Za financiranje projekta Ureditev LC 440101 – Odsek Mostečno – Ložnica se občina lahko zadolži do višine 89.502 EUR.

Za financiranje projekta Pločniki Pečke – sofinanciranje DRSI se občina lahko zadolži do višine 108.499 EUR.«

 

2. člen

Ta odlok se uporablja takoj od sprejema, začne pa veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-3/2018-23

Datum: 28. marca 2018

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan