New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), 42. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 32/12) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07,102/10, 32/12), je Občinski svet Občine Gorje na svoji 19. redni seji dne 25.10.2017 sprejel

 

SKLEP

O CENAH STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI GORJE

 

1. člen

(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje veljajo za storitev posamezne javne službe naslednje potrjene cene:

 

JAVNA SLUŽBA

EUR / kg

1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

 

a. izvajanje storitev

0,1751

b. javna infrastruktura

0,0055

2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

0,0280

3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

0,0930

 

Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen preračunanih in prikazanih v EUR/ m3:

 

 

Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Višina tarifnih postavk (EUR/m3)

Oznaka

1.

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – javna infrastruktura

1,4913

cena (1a)

2.

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajanje storitev

47,4784

cena (1b)

3.

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

2,8000

cena (2)

4.

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

9,3000

cena (3)

 

V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki ter najem zabojnikov.

(2) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši izven terminov koledarja odvoza odpadkov (odvoz na podlagi dodatnega naročila odvoza, odvoz po dogovoru), se za obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov uporablja veljavna cena pomnožena s faktorjem x1,5 oz. se uporabniku odvoz določenih frakcij zaračuna skladno s cenikom zbiranja komunalnih odpadkov.

(3) Za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za mešane odpadke, plačujejo:

Volumen zabojnika = 120 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,2577 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 8,2043 EUR

Volumen zabojnika = 240 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,5154 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 16,4085 EUR

Volumen zabojnika = 770 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 1,6536 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 52,6440 EUR

Volumen zabojnika = 1100 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 2,3622 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 75,2058 EUR

V navedenih cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov DDV ni vključen.

(4) V primeru občasno povečanih količin gospodinjskih odpadkov so povzročitelji dolžni uporabljati predpisane zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih nabavijo pri izvajalcu. Cena za vrečko se izračuna iz potrjenih cen.

 

2. člen

Mesečni obračun storitev se izvede glede na različne uporabnike na več načinov:

A) Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za mešane odpadke ter dejanski volumen oddanih mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:

Mesečni strošek za gospodinjstvo je sestavljen iz naslednjih postavk:

1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

·  1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika

·  1b) stroški izvajanja storitve = znesek (1b) za volumen zabojnika

2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x cena (2)

3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov = oddana količina x cena

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.

Volumen zabojnika – vsota velikosti zabojnikov, ki so registrirani za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V primeru, da je oddana količina manjša od velikosti zabojnika, se obračuna minimalna količina v vrednosti velikosti zabojnika.

V primeru, da za gospodinjstvo ni podatka o velikosti zabojnika, se za obračun velikosti zabojnika upošteva velikost 0,120 m3, pri izračunu oddane količine pa se upošteva največje število možnih rednih odvozov za mešane komunalne odpadke.

V primeru, da si dve ali več gospodinjstev deli en zabojnik, se mesečni strošek izračuna po kategoriji gospodinjstva v večstanovanjskem objektu.

B) Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika ter dejanski volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:

Mesečni strošek za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu je sestavljen iz naslednjih postavk:

1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

·  1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika

·  1b) stroški izvajanja storitve = znesek (1b) za volumen zabojnika

2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina/število oseb VO x število oseb G x cena (2) 

3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov= oddana količina / število oseb VO x število oseb G x cena (3)

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.

Volumen zabojnika – upošteva se najmanjša velikost zabojnika 0,120 m3.

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca na skupnem odjemnem mestu. V primeru da je oddana količina manjša od 0,12 m3 se obračuna minimalna količina v vrednosti 0,12 m3.

Število oseb VO–število oseb v večstanovanjskem objektu vezano na skupno odjemno mesto.

Število oseb G – število oseb v posameznem gospodinjstvu.

C) Za občasno naseljene objekte – počitniške hiše se plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za mešane odpadke in dejanski volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunani volumen odloženih odpadkov 120 l mesečno.

Izračun mesečnega stroška za občasno naseljeni objekt se izvaja po:

·  izračunu za gospodinjstva ali

·  po izračunu za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, v kolikor gre za skupno odjemno mesto.

D) Za nenaseljene objekte se plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer:

Za nenaseljene objekte, kjer obstaja podatek o velikosti zabojnika po izračunu za gospodinjstva ali večstanovanjske objekte

Za nenaseljene objekte, kjer ni podatka o velikosti zabojnika se stroški, ki nastanejo ne glede na količino prepuščenih odpadkov zaračunavajo po izračunu za gospodinjstva, pri čemer se za velikost zabojnika upošteva ena tretjina 120 l zabojnika, za oddano količino pa 1/3 odvoza najmanjše velikosti zabojnika.

E) Za povzročitelje iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti

·  druge uporabnike se osnova za obračun mesečnega stroška ravnanja s komunalnimi odpadki določi na podlagi velikosti zabojnika in dejansko oddane količine odpadkov.

Mesečni strošek za mešane komunalne odpadke za dejavnost je sestavljen iz naslednjih postavk:

1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

·  1a) stroški javne infrastrukture = velikost zabojnika x 1,44 x cena (1a)

·  1b) stroški izvajanja storitve = velikost zabojnika x 1,44 x cena (1b)

2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x cena (2)

3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov = oddana količina x cena (3)

Če je oddana količina večja od velikosti zabojnika x 1,44 se upošteva pri obračunu storitve 1a in 1b oddana količina.

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3. V primeru uporabe več zabojnikov se upošteva en zabojnik največje velikosti.

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V primeru da je oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika se obračuna minimalna količina v vrednosti največje velikosti zabojnika

 

3. člen

(1) V navedenih osnovah so upoštevane naslednje storitve po programu:

·  zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev (mešani, papir, embalaža),

·  zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbiralnic ločenih frakcij,

·  zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,

·  zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,

·  zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov glede na program,

·  pranje zabojnikov,

·  delovanje zbirnih centrov,

·  analitična obdelava podatkov,

·  nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,

·  obveščanje in osveščanje uporabnikov,

·  obdelavo komunalnih odpadkov,

·  sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,

·  oddajanje ločenih frakcij v predelavo,

·  razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,

·  začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,

·  pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,

·  odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču,

·  obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

·  finančno jamstvo.

 

4. člen

(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje veljajo za storitev posamezne javne službe naslednje potrjene cene:

 

JAVNA SLUŽBA

EUR / kg

zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada

 

a. Izvajanje storitev

0,2005

b. Javna infrastruktura

0,0063

 

Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen preračunanih in prikazanih v EUR/ m3:

 

 

Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Višina tarifnih postavk (EUR/m3)

Oznaka

1.

zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada – javna infrastruktura

0,7245

cena (bio1a)

2.

zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada – izvajanje storitev

23,0575

cena (bio1b)

 

V navedenih cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki.

(2) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši izven terminov koledarja odvoza odpadkov (odvoz na podlagi dodatnega naročila odvoza, odvoz po dogovoru), se za obračun storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada uporablja veljavna cena pomnožena s faktorjem x1,5.

(3) Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za biorazgradljive kuhinjske odpadke, plačujejo:

Volumen zabojnika = 120 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,3765 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 11,9807 EUR

Volumen zabojnika = 240 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,7529 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 23,9614 EUR

Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z biološkimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika. V primeru delitve zabojnika med gospodinjstvi se posameznemu gospodinjstvu obračuna sorazmerni delež uporabe glede na število gospodinjstev, ki uporabljajo zabojnik.

 

5. člen

Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, plačujejo ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu z določili Tehničnega pravilnika in v skladu s potrjenimi cenami v tem sklepu.

 

6. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/2015).

 

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.12.2017 dalje.  

 

Številka: 9000-4/2017-13

Datum: 25.10.2017

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan