New Page 2

Na podlagi 12. člena Statuta občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/2015) je občinski svet Občine Naklo, na svoji 6. redni  seji, dne 25.9.2019 sprejel

 

SKLEP

O UKINITVI ZAZNAMBE GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

 

1. člen

Vknjižena je zaznamba grajenega javnega dobra pri naslednjih nepremičninah:

·   katastrska občina 2096 Naklo parcela 614/3 (ID 347241) na podlagi odločbe št. 711-0003/2014-3 z dne 14.1.2014,

·   katastrska občina 2096 Naklo parcela 628/2 (ID 3033866) na podlagi odločbe št. 711-0003/2014-3 z dne 14.1.2014,

·   katastrska občina 2095 Strahinj parcela 698/2 (ID 6907256) na podlagi odločbe št. 711-0003/2014-17 z dne 15.1.2014.

 

2. člen

S tem sklepom se ukine zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičninah:

·   katastrska občina 2096 Naklo parcela 614/3 (ID 347241),

·   katastrska občina 2096 Naklo parcela 628/2 (ID 3033866),

·   katastrska občina 2095 Strahinj parcela 698/2 (ID 6907256).

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0011/2019-2

Datum: 26.9.2019

 

 

Občina Naklo

 

Ivan Meglič, župan