New Page 1

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08  – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2015) je Občinski svet Občine Oplotnica na svoji 5. redni seji dne, 10. 12. 2015 sprejel

 

TEHNIČNI POPRAVEK

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE OPLOTNICA (URADNI LIST RS, ŠT. 26/2015)

 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015).

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/2015) se izvede popravek pri Prilogi 2: Posebni izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora (EUP), v točki 2. Podeželska naselja se izbriše enota urejanja prostora UGO2.

 

Številka: 5.8.1/2015

Datum: 10. 12. 2015

 

 

Občina Oplotnica

 

Matjaž Orter, župan