New Page 2

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 19/15)  in 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/07, 5/08 in 9/15) je Občinski svet Občine Cirkulane na 12. redni seji dne 7. 7. 2016 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

1.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini s parcelno št. 356/5, k.o. 479 – Pristava, ki v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče v izmeri 111 m² in pri kateri je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega dobra.

 

2.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnim glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-38/2016

Datum: 7. 7. 2016

 

 

Občina Cirkulane

 

Janez Jurgec, župan