New Page 1

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/12, 34/15, 55/15)  in  16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk (Uradni list RS, št. 60/07, 106/09, 101/10, 27/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/14) je Občinski svet Občine  Majšperk na svoji 13. redni seji, dne 15. 12. 2015 sprejel

 

 O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK

 

I.

Občinski svet Občine Majšperk imenuje kot predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Majšperk:

1.      Ferlež Jelka, Grdina 30, 2289 Stoperce,

2.      Križanec Vinko, Sestrže 6, 2322 Majšperk,

3.      Valand Kaja, Podlože 43b, 2323 Ptujska Gora.

 

II.

Mandatna doba imenovanih članov v svet zavoda začne teči z dnem imenovanjem v svet zavoda in traja štiri leta.

 

III.

Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 6060-1/2015-7

Datum: 15. 12. 2015

 

 

Občina Majšperk

 

dr. Darinka Fakin, županja