New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS , št. 11/11- UPB4, 14/13 - popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF), in 101. člena Statuta Občine Makole  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski svet Občine Makole na  1. izredni seji dne 02.10.2019  sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MAKOLE ZA LETO 2019

 

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2019) tako, da se splošni del proračuna določi v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

 

O P I S

Plan 2019 (v EUR)

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

I.

S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

2.004.761

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.732.806

70

 

DAVČNI PRIHODKI

1.576.986

700

 

Davki na dohodek in dobiček

1.466.186

703

 

Davki na premoženje

66.050

704

 

Domači davki na blago in storitve

44.750

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI

155.820

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

128.770

711

 

Takse in pristojbine

2.500

712

 

Globe in druge denarne kazni

3.300

714

 

Drugi nedavčni prihodki

21.250

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI

12.000

722

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

12.000

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

259.955

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij

235.135

741

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

24.820

 

II.

S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

2.169.632

40

 

TEKOČI ODHODKI

692.266

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

152.425

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

24.450

402

 

Izdatki za blago in storitve

481.349

403

 

Plačila domačih obresti

7.500

409

 

Rezerve

26.542

41

 

TEKOČI TRANSFERI

836.795

410

 

Subvencije

29.400

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

527.300

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

64.795

413

 

Drugi tekoči domači transferi

215.300

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI

567.261

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

567.261

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

73.310

431

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

43.000

432

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

30.310

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.)

-164.871

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

750

 

Prejeta vračila danih posojil

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

440

 

Dana posojila

0

441

 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.)

0

 

C.

R A Č U N  F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

91.920

500

 

Domače zadolževanje

91.920

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

115.736

550

 

Odplačila domačega dolga

115.736

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-188.687

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-23.816

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

164.871

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA

188.687

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-6/2019-6

Datum: 02. 9. 2019

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan