New Page 2

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 37/11) je Občinski svet Občine Vitanje na korespondenčni seji dne 17. 12. 2015 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBI PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI VITANJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 - 2020

 

1. člen

Ta pravilnik določa spremembo pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vitanje za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2015).

 

2. člen

V pravilniku iz 1. člena se uveljavijo naslednje spremembe:

1.  V členu 4 se črta točka 33. Vse nadaljnje točke se preštevilčijo na eno število manjše.

2.  V členu 6 se v besedilu odstavka 1 za delom besedila…po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 doda », zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja,«.

3.  V členu 13 se v točki Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v odstavku Upravičeni stroški v drugi alinei v oklepaju za stroški materiala črta beseda »in storitev« in se doda, »ki se nanašajo na naložbo«).

4.  V členu 13 se v točki Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v odstavku Upravičeni stroški v peti alinei na koncu doda », z izjemo namakalnih naprav«.

5.  V členu 14 se v točki Upravičenci do pomoči besedilo druge alinee pravilno glasi: Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke 6. člena tega pravilnika in imajo v zaokrožitev vključena kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju občine.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Ukrepi v obliki državnih pomoči iz poglavja II. se pričnejo uporabljati po objavi obvestila župana na uradni spletni strani o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij z identifikacijsko številko pomoči.

 

Številka: 0009-007/2015 - 04

Datum: 17. 12. 2015

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan