New Page 2

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče -1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 70/15)  in 31. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16) je Občinski svet Občine Zreče na svoji 12. redni seji, dne 7.12.2016, sprejel

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI ZREČE ZA LETO 2017

 

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2017 znaša 0,000435 EUR/m2/mesečno oziroma 0,005220 EUR/m2/letno.

2. člen

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje v dveh obrokih.

 

3. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

4. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/15).

 

Številka: 422-2/2016-6

Datum: 7.12.2016

 

 

Občina Zreče

 

Boris Podvršnik, župan