New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS 79-3758/1999, RS 124-5204/2000, RS 79-4108/2001, RS 30-1253/2002, RS 56-2759/2002, RS 110-5389/2002, RS 127-5348/2006, RS 14-600/2007, RS 109-4692/2008, RS 49-2428/2009, RS 38-1847/2010, RS 107-5582/2010, RS 110-4999/2011, RS 104-3990/2012, RS 46-1756/2013, RS 82-3033/2013, RS 101-3677/2013, RS 101-3675/2013, RS 38-1522/2014) in 30. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2015) je župan  Občine Oplotnica dne  30. 11. 2015  sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE OPLOTNICA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2016

 

1.         Splošna določba

 

1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Oplotnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS 79-3758/1999, RS 124-5204/2000, RS 79-4108/2001, RS 30-1253/2002, RS 56-2759/2002, RS 110-5389/2002, RS 127-5348/2006, RS 14-600/2007, RS 109-4692/2008, RS 49-2428/2009, RS 38-1847/2010, RS 107-5582/2010, RS 110-4999/2011, RS 104-3990/2012, RS 46-1756/2013, RS 82-3033/2013, RS 101-3677/2013, RS 101-3675/2013, RS 38-1522/2014; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Oplotnica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

2.         Višina in struktura začasnega financiranja

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

738.364,00

 

TEKOČI ODHODKI (70+71)

617.065,00

70

DAVČNI PRIHODKI

527.309,00

700

Davki na dohodek in dobiček

479.304,00

703

Davki na premoženje

24.517,00

704

Domači davki na blago in storitve

23.448,00

706

Drugi davki

40,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

89.756,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

13.391,00

711

Takse in pristojbine

478,00

712

Globe in druge denarne kazni

1.216,00

714

Drugi nedavčni prihodki

74.671,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

121.299,00

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

121.299,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

922.786,00

40

TEKOČI ODHODKI

279.909,00

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

48.795,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

6.755,00

402

Izdatki za blago in storitve

196.727,00

403

Plačila domačih obresti

11.907,00

409

Rezerve

15.725,00

41

TEKOČI TRANSFERI

398.848,00

410

Subvencije

1.376,00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

250.610,00

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

10.595,00

413

Drugi tekoči domači transferi

136.267,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

228.608,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

228.608,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

15.421,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

15.421,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-184.422,00

III/1.

PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)

-172.515,00

III/2.

TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)

-61.692,00

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJIILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

0

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

200.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

200.000,00

500

Domače zadolževanje

200.000,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

41.058,00

55

ODPLAČILA DOLGA

41.058,00

550

Odplačila domačega dolga

41.058,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-25.480,00

-ali 0 ali +

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

158.942,00

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. -VIII.-IX)

184.422,00

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

25.480,00

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma

 

odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

3. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine in na oglasni deski občine.

 

3.         Izvrševanje začasnega financiranja

 

4. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

5. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4.         Obseg zadolževanja občine v obdobju začasnega financiranja

 

6. člen

(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se  lahko občina zadolži do višine 41.058,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. 

 

6.         Končna določba

 

7. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.

 

Številka: 410-1/2015-7

Datum: 30. 11. 2015

 

 

Občina Oplotnica

 

Matjaž Orter, župan