New Page 2

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) ter v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005 in 93/2015) je Občinski svet Občine Benedikt na 19. redni seji dne 7.6.2017 sprejel naslednji

 

SKLEP

o znižanju plačil staršev in rezervaciji

 

1.         V primeru napovedane odsotnosti otroka je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka, cena programa, znižana za stroške neporabljenih živil. V kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8. ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.

 

2.         Starši otrok, za katere je Občina Benedikt po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, pri čemer velja, da mora biti otrok odsoten najmanj en koledarski mesec (cel mesec julij in/ali avgust). Starši plačajo za čas počitniške odsotnosti 65% od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda in brez stroškov prehrane.

V nasprotnem primeru za ta čas otroka izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet. Starši so dolžni odsotnost vrtcu pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. To določilo velja za otroke, za katere je Občina Benedikt v skladu z zakonom zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.

Starši s stalnim prebivališčem v drugih občinah, ki imajo otroke vpisane v vrtec Benedikt, lahko rezervacijo uveljavljajo samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

 

3.         Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka vrtec s soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvi koledarski mesec odsotnosti 65% njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti, vendar največ za tri koledarske mesece. Vlogo vloži tisti od staršev, kateremu je z odločbo pristojnega centra za socialno delo določeno znižano plačilo vrtca. Vloga se pošlje ali odda osebno na naslov: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt. Starši, ki želijo uveljaviti znižanje oz. oprostitev plačila vrtca, morajo oddati vlogo za znižanje oz. oprostitev plačila najkasneje do zadnjega dne v mesecu, ko je otrok odsoten ves koledarski mesec.

V primeru neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki je daljša od treh mesecev, morajo starši podati novo vlogo, katere priloga je potrdilo zdravnika o nadaljnji nezmožnosti obiskovanja vrtca.

Določilo iz prvega in drugega odstavka te točke velja samo za otroke, za katere je Občina Benedikt v skladu z zakonom zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.

 

4.         V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v  vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Kadar so otroci iz druge občine, se občini plačnici razlike med ceno programa in plačilo staršev, za ta mesec zaračuna samo proporcionalni del razlike med ceno programa in plačilom staršev.

 

5.         Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati 4., 5., 7. in 8. točka Sklepa o določitvi cen programov v javnem vrtcu na območju Občine Benedikt (Uradi list RS, št. 125/2007) in Sklep o določitvi plačila za program vrtca v času poletnih počitnic (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2011).

 

6.         Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati s 1.7.2017.

 

Številka: 60204-001/2017-7

Datum: 7. 6. 2017

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan