New Page 1

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)  in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12 in 27/16), je občinski svet Mislinja, na svoji 22.  seji sveta, dne 5. 4. 2018 sprejel naslednji

 

POPRAVEK

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU V OBČINI MISLINJA

 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu  Občine Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2017) se popravijo napake v Prilogi 1, kot sledi  :

 

·  Pod Opombe in pojasnila  se besedilo  »+dopustno« spremeni tako,  da se glasi »+dopustno za navedene in druge enakovrstne objekte«.

·  V stolpcu konkretno zapisani objekti pod »Območja urejanja z OPN« so navedeni primerjalno, pogoji pa veljajo tudi za vse druge tovrstne objekte.

·  V pojasnilu kratice »+a«  se namesto »RKG«, zapiše »Aa (z RKG)«

·  V glavi obeh tabel pri navedbi podrobnejših namenskih rab se namesto »SS, A, Ao, Az«  in »SK, Ak, RKG«,  zapiše  »SS, Aa (brez RKG), Ao, Az« in »SK, Ak, Aa (z RKG)«

 

Številka: 350-5/2011

Datum: 05.04.2018

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan