New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 15/03-ZOPA), 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/16) in Odloka o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/16),  je Občinski svet Občine Gornji Grad na 15. redni seji, dne 21.7. 2016, sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2016

 

V drugem odstavku Letnega programa športa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/16) se višina sredstev »31.682 EUR« zamenja z višino sredstev »41.682 EUR«.

 

V drugem odstavku se v tretji alineji višina sredstev »10.000 EUR« poveča na »15.000 EUR«.

 

Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi: »-investicijski transfer neprofitnim organizacijam – v višini 5.000 EUR.«.

 

V obrazložitvi Letnega programa športa Občine Gornji Grad za leto 2016 se črta besedilo:

 

»S proračunsko postavko v višini 10.000 EUR se v LPŠ v občini Gornji Grad za leto 2016 sofinancira naslednje vsebine:

INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO (10.000 EUR)

q  Gradnja in vzdrževanje športnih igrišč.

 

Za leto 2016 so na tej postavki zagotovljena sredstva za nakup opreme za otroška igrišča na športnih igriščih.

 

Občina bo, za uresničevanje javnega interesa v športu, zagotavljala sofinanciranje iz finančnih sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki 18059001.

V proračunu Občine Gornji Grad za proračunsko leto 2016 je na postavki zagotovljeno 31.682 EUR za programe športa.

 

V LPŠ se uvrstijo tisti programi Nacionalnega programa športa, ki so pomembni za lokalno skupnost in so povezani s tradicijo.

Izbor in razdelitev sredstev iz postavke 18051000 bo potekala na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, ki bo izveden na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev LPŠ v občini Gornji Grad, za katerega je namenjenih 21.000 EUR. Sredstva na postavki 18052001 bodo v višini 682 EUR nakazana po najemni pogodbi, 10.000 EUR pa po prejetih računih.«,

 

ki se nadomesti z besedilom:

 

»S proračunskima postavkama 18052001 v višini 5.000 EUR in 18052004 v višini 15.000 EUR se v Občini Gornji Grad za leto 2016 sofinancira naslednje vsebine:

INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO (20.000 EUR)

·       Gradnja in vzdrževanje športnih igrišč in

·       Gradnja in vzdrževanje objektov v lasti neprofitnih organizacij in nakup opreme za izvajanje njihove dejavnosti.

 

Občina bo, za uresničevanje javnega interesa v športu, zagotavljala sofinanciranje iz finančnih sredstev, ki so v proračunu zagotovljena na programu športa 18059001. V proračunu Občine Gornji Grad za proračunsko leto 2016 je na postavki zagotovljeno 41.682 EUR za programe športa.

 

V LPŠ se uvrstijo tisti programi športa, ki so pomembni za lokalno skupnost in so povezani s tradicijo.

 

Izbor in razdelitev sredstev v višini 21.000 EUR bo potekala na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, ki bo izveden na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev LPŠ v občini Gornji Grad. Sredstva v višini 682 EUR bodo nakazana po najemni pogodbi, 15.000 EUR za nakup opreme za otroško igrišče bo nakazano po računih, sredstva v višini 5.000 EUR, kot investicijski transfer neprofitnim organizacijam, pa bodo razdeljena na podlagi javnega poziva neprofitnim organizacijam, ki so izvajalci LPŠ in imajo sedež v občini.

 

Sofinanciranje športnih programov bo potekalo v skladu s sprejetim proračunom Občine Gornji Grad za leto 2016 in njegovimi spremembami.«

 

Številka:  03201-0015/2014-2018-8

Datum: 21.7.2016

 

 

Občina Gornji Grad

 

Stanko Ogradi, župan