New Page 1

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010, 94/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in 55/2017), 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2018) ter v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005 in 93/2015) je Občinski svet Občine Benedikt na 2. redni seji dne 23.1.2019 sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU BENEDIKT

 

1.   Cene programov v javnem vrtcu Benedikt znašajo mesečno na otroka:

 

Vrsta programa

Cena

v EUR

Dnevni programi

- prvo starostno obdobje

466,83

- drugo starostno obdobje

345,37

- kombinirani oddelek

409,12

 

2.   V cenah programov javnega vrtca iz točke 1 tega sklepa so upoštevani naslednji stroški živil, ki so osnova za zmanjšanje cene v primeru napovedane odsotnosti otroka (počitniška odsotnost, bolezen, druga napovedana odsotnost):

 

Strošek živil v cenah programov

Mesečni znesek v EUR

Informativni dnevni znesek v EUR

33,81

1,61

 

3.   Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, vrtec staršem zaračuna 5,00 EUR za vsako začeto uro zamude.

 

4.   Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtca, Občinska uprava Občine Benedikt.

 

5.   Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2017).

 

6.   Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Cene začnejo veljati s 1.2.2019.

 

Številka: 60204-001/2019-3

Datum: 23. 1. 2019

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Repič, župan