New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl. US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl. US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl. US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl. US: U-I-274-95, 44/1996 Odl. US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl. US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl. US: U-I-4/99, 36/1999 Odl. US: U-I-313/96, 59/1999 Odl. US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl. US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/2001, 16/2002 Skl. US: U-I-33/02-7, 51/2002, 108/2003 Odl. US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/2005, 100/2005-UPB1, 21/2006 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10) – ZLS in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, in 58/05 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski svet Občine Kidričevo na 8. redni seji 8. 9. 2011 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O SPREJEMU CENIKA IN NAČINU ODDAJANJA DVORAN V OBČINI KIDRIČEVO.

 

 

1. člen

 

 

(uvodna določba)

 

 

Občinski svet Občine Kidričevo s tem sklepom sprejema Cenik dvoran v Občini Kidričevo, ki je sestavni del tega sklepa, ter določa način oddajanja dvoran v Občini Kidričevo.

 

 

2. člen

 

 

(uporaba s strani osnovnih šol)

 

 

Osnovni šoli za izvajanje šolske športne vzgoje, programa šolskih športnih tekmovanj in šolskih kulturnih oziroma drugih prireditev uporabljata dvorane v Občini Kidričevo brezplačno.

 

 

3. člen

 

 

(prednostna pravica)

 

 

Pri oddajanju dvoran mora upravljalec dvoran dati prednost športnim klubom oziroma društvom iz Občine Kidričevo, ki delujejo v javnem interesu in katerih programi vsebujejo delo z otroki in mladino ter so izvajalci programa športa v Občini Kidričevo.

 

 

4. člen

 

 

(možnost odobritve popusta)

 

 

Uporabnikom, ki izvajajo programe športa za otroke in mladino (do 18 let), in sicer v okviru sprejetega letnega programa športa Občine Kidričevo ter v javnem interesu, lahko župan odobri posebni popust pri cenah za uporabo dvoran.

 

 

5. člen

 

 

(razporeditev terminov)

 

 

Upravljalec dvoran mora najkasneje do 31. 8. v tekočem letu objaviti javni razpis za uporabo dvoran v občini Kidričevo. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kidričevo in se istočasno pošlje po pošti vsem športnim društvom v Občini Kidričevo. Rok za prijavo je 15 dni. 

 

 

Upravljalec dvoran mora pred sklenitvijo pogodb z uporabniki predložiti terminski plan koriščenja dvoran Odboru za premoženje Občine Kidričevo, ki ga mora Odbor za premoženje občine Kidričevo potrditi do 30. 9. za tekoče leto.

 

 

6. člen

 

 

(veljavnost cenika)

 

 

Cene iz cenika veljajo za en vadbeni termin v trajanju 90 minut. Priprava in pospravljanje dvorane nista vključena v ceno.

 

 

Cene se indeksirajo v začetku vsakega šolskega leta.

 

 

Cene za prireditve komercialnega pomena so oblikovane na podlagi ekonomskih kriterijev in se opredelijo v pogodbi za posamezno prireditev.

 

 

Dvorane se uporabljajo za športno vadbeno dejavnost najdlje do 22. ure.

 

 

7. člen

 

 

(prenehanje veljavnosti)

 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o cenah najema dvoran in domov v lasti Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2008) in Cenik storitev v Športni dvorani Kidričevo, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na 4. redni seji 25. 2. 2011.

 

 

8. člen

 

 

(končna določba)

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 301-2/2011

 

 

Datum:  12. 9. 2011

 

 

Župan Občine Kidričevo:

 

 

Anton Leskovar

 

CENIK DVORAN V OBČINI KIDRIČEVO

(vse cene so brez DDV)

 

DVORANA KIDRIČEVO

Dvorana Cirkovce

Dvorana

Dvorana

Dvorana

Vaški dom

Vaški dom

 

Velika Dvorana

Mala Dvorana

Mala telovadnica

Velika

Mala

Lovrenc

Apače

Kungota

Mihovce

Pongrce

ŠPORTNA VADBENA DEJAVNOST - 90 minut

 

 

 

 

občinska društva 1/1*

16,00 €

5,00 €

4,00 €

11,00 €

3,00 €

7,00 €

5,00 €

5,00 €

4,00 €

4,00 €

občinska društva 2/3*

11,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

občinska društva 1/2*

 

 

 

8,00 €

 

 

 

 

 

 

občinska društva 1/3*

8,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

druga društva 1/1

42,00 €

11,00 €

8,00 €

28,00 €

6,00 €

13,00 €

10,00 €

10,00 €

8,00 €

8,00 €

druga društva 2/3

28,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

druga društva 1/2

 

 

 

15,00 €

 

 

 

 

 

 

druga društva 1/3

14,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNE PRIREDITVE (enkratni najem)

 

 

 

 

občinska društva

80,00 €

13,00 €

 

50,00 €

 

30 €

25 €

25 €

20 €

15 €

druga društva

160,00 €

26,00 €

 

100,00 €

 

60 €

50 €

50 €

40 €

30 €

komercialne

450,00 €

50,00 €

 

250,00 €

 

60 €

50 €

50 €

40 €

30 €

estrada

1.260,00 €

 

 

840,00 €

 

180 €

160 €

160 €

120 €

100 €

DRUGE PRIREDITVE (enkratni najem)

 

 

 

 

Praznovanja - poroka, rojstni dan, sedmine, .. - "iz občine"

700,00 €

110,00 €

 

400,00 €

 

70 €

50 €

50 €

30 €

15 €

Praznovanja - poroka, rojstni dan, sedmine, .. - "drugi"

900,00 €

140,00 €

 

500,00 €

 

100 €

70 €

70 €

50 €

30 €

Politične stranke

90,00 €

20,00 €

 

40,00 €

 

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

 

CENIK  STRELIŠČA V DVORANI KIDRIČEVO

(vse cene so brez DDV)

ŠPORTNA VADBENA DEJAVNOST - 90 minut

otroci*

4,00 €

 

občinska društva

7,00 €

 

druga društva

22,00 €

 

eno strelno mesto

2,50 €

 

     

CENIK PLEZALNE STENE V DVORANI KIDRIČEVO

za sezono 2011/12

ŠPORTNA VADBENA DEJAVNOST - 90 minut

individualna vadba*

4,50 €

 

skupinska vadba -najame se zadnja tretjina dvorane. Stena se ne plača.