New Page 2

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US) in na podlagi 40. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Žetale, na 19. redni seji, dne 28. 06. 2018, sprejel

 

ODLOK

O ORGANIZACIJI IN NAČINU DELA VAŠKIH ODBOROV

 

I.   Splošne določbe

1. člen

S tem odlokom se določi organizacija in način dela vaških odborov v Občini Žetale.

 

2. člen

Vaški odbori se ustanovijo zaradi zagotovitve sodelovanja posameznih območij pri opravljanju javnih zadev v občini.

 

II. Območja iz katerih se imenujejo člani vaških odborov

 

3. člen

Območje, za katerega se imenujejo člani posameznega vaškega odbora obsega območje naselja, ki je povezano s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.

 

4. člen

V občini se imenujejo naslednji vaški odbori: Čermožiše, Dobrina, Kočice, Nadole, Žetale in zajemajo istoimena naselja.

 

III. Imenovanje članov vaških odborov

 

5. člen

(1) Člane vaških odborov imenuje in razrešuje na predlog komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet.

(2) Člani posameznega odbora se imenujejo za dobo štirih let oziroma za obdobje mandata vsakokratnega občinskega sveta.

6. člen

Vaški odbori štejejo pet članov.

 

7. člen

(1) Vsak vaški odbor ima svojega predsednika, ki ga izvolijo člani odbora z večino glasov izmed sebe na prvi seji odbora. Prvo sejo skliče župan najkasneje v 30 dneh po imenovanju vaških odborov.

(2) Predsednik predstavlja in zastopa vaški odbor, izvršuje sklepe odbora, skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev vaškega odbora, poroča zboru občanov o svojem delu in opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo organi Občine Žetale.

 

8. člen

Predsednik vaškega odbora skliče vaški odbor enkrat letno, oziroma večkrat, če je to potrebno.

 

IV. Način dela vaških odborov

 

9. člen

Vaški odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta. Odbori v okviru svojega delovnega področja opravljajo naloge v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta. Obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

 

10. člen

Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na katerih je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.

 

11. člen

Vaški odbori dajejo predloge in mnenja samo za območja, za katera so imenovani.

Delo članov vaških odbor je častno.

 

V.  Prehodni in končni določbi

 

12. člen

Odbori se imenujejo najkasneje v 90 dneh po konstituiranju novega občinskega sveta.

 

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0019/2015-10

Datum: 28.6.2018

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan