New Page 1

 

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo in  76/08, 79/09, 51/10 ) in 17. člena statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/06, 19/06-popr., 34/07, 15/10), je občinski svet na 8. redni seji dne 13.10.2011  sprejel

 

 

SKLEP

 

 

Zemljišču parc.št. 498/1 – cesta 1149 m2 k.o. 891 – Prevalje, parc.št. 498/3 – cesta 22 m2 k.o. 891 – Prevalje, parc.št. 498/4 – cesta 54 m2 k.o. 891 – Prevalje,  se ukine status javnega dobra, ter se zanj vknjiži lastninska pravica za Občino Prevalje.

 

 

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka:    478-0064/2011-06

 

 

Datum :     13.10.2011

 

 

Občina Prevalje

 

 

Župan dr. Matija TASIČ, l.r.