New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US in 76/08, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010), 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/2011) in 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/07, 5/08), je občinski svet občine Cirkulane na 8. redni seji, ki je bila dne 06.10.2011 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CIRKULANE ZA LETO 2011

 

 

1. člen

 

 

V odloku o proračunu Občine Cirkulane za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin 5/11) se tabela v 1. členu spremeni in sicer:

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V EUR

 

 

Skupina/Podskupina kontov/konto

 

 

Leto 2011

I.

SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74 +78)

3.234.146

 

 

 

 

TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 )

1.867.100

 

 

 

70

DAVČNI PRIHODKI

1.759.560

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.615.588

 

703 Davki na premoženje

93.172

 

704 Domači davki na blago in storitve

50.800

71

NEDAVČNI PRIHODKI

107.540

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

50.300

 

711 Takse in pristojbine

500

 

712 Globe in druge denarne kazni

2.140

 

714 Drugi nedavčni prihodki

54.600

72

KAPITALSKI PRIHODKI

11.600

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

11.600

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.355.446

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.355.446

 

741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna in sredstev EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 +45 )

3.676.627

40

TEKOČI ODHODKI

694.020

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

203.560

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

34.430

 

402 Izdatki za blago in storitve

451.030

 

409 Rezerve

5.000

41

TEKOČI TRANSFERI

808.340

 

410 Subvencije

19.300

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

457.130

 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

76.490

 

413 Drugi tekoči domači transferi

255.420

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.081.467

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.081.467

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

92.800

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizic. osebam, ki niso pr.upor.

86.300

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

6.500

 

 

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-442.482

 

( I. - II. )

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V EUR

 

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

Leto 2011

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( 750+751+752 )

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442-443 )

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV ( IV.-V)

0

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

 

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

Leto 2011

VII.

ZADOLŽEVANJE ( 500 )

188.983

50

ZADOLŽEVANJE

188.983

 

500 Domače zadolževanje

188.983

VIII.

ODPLAČILO DOLGA ( 550 )

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550 Odplačilo domačega dolga

0

 

 

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII )

-253.499

X.

NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII )

188.983

XI.

NETO FINANCIRANJE ( VI.+X.-IX )

442.482

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA

253.499

 

 

 

2. člen

 

 

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Cirkulane za leto 2011 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/11) ostanejo nespremenjene.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Štev: 410-03/2011

 

 

Datum: 06.10.2011

 

 

Občina Cirkulane

 

 

Župan Janez Jurgec