New Page 1

Na podlagi 16. člena Odloka  za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož ( Uradni vestnik občine Ormož št. 21/03 in 23/05  ) in 15. člena Statuta občine Središče ob Dravi ( Uradni vestnik občine Ormož št. 8/07 ) je Občinski svet na svoji  18.  redni seji dne 28.11.2008 sprejel naslednji

 

SKLEP

O POSTOPNI OBREMENITVI VREDNOSTI TOČKE

 

1.

Zavezanci za plačilo nadomestila, ki se jim odmeri nadomestilo od celotne površine nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu 2009 obremenijo v višini 50 % pripadajočega nadomestila. 

 

2.

Ne glede na 1. točko tega sklepa se v letu 2009 obremenijo v višini 15 % pripadajočega nadomestila naslednja nezazidana stavbna zemljišča:

k.o. Grabe pri Središču parc. št.  185/1, 186/6-del 186/3.

k.o. Šalovci pri Središču parc. št. 193/15, 193/17, 193/18.

k.o. Obrež parc. št. 112/2, 115/3, 115/4, 119/1, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 138/4, 139/4, 145/3, 147/2, 154/1, 154/6, 154/5, 160/1, 161/1, 160/2, 160/3, 161/6, 162/3, 169/2, 170/1, 170/2, 176/3, 176/2, 178/1, 173, 180/1, 180/2, 185/1, 185/3, 213/2, 218/2, 219/1, 228/1-del, 226/1, 226/2, 225, 121/1-del, 121/2, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 232/3-del, 242/1, 242/3.

 

3.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2009.

 

Številka: 03230-8/2008-2  

Datum:  28.11.2008        

 

 

Občina Središče ob Dravi

 

Župan JURIJ BORKO