New Page 2

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šenčur (UVG, št. 18/08 in št. 16/10) in na podlagi 8. člena Statuta Občine Šenčur  (Uradni vestnik Gorenjske, 2/11) je občinski svet Občine Šenčur na 9. seji občinskega sveta Občine Šenčur,  z dne 17. 12. 2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN  ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE ŠENČUR  ZA LETO 2016

 

1.člen

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 znaša 0,00267320 EUR

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče za leto 2016  znaša 0,01077490 EUR.

 

2. člen

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2016.

 

Številka: 422-064/2015-1

Datum: 17. 12. 2015

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan