New Page 2

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/2013), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 – UPB, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na svoji 18. redni seji, dne 18. 3. 2014 sprejel

 

ODLOK

O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V OBČINI BLED

 

1        Splošne določbe

 

1. člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2. člen

(javna služba)

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Bled (v nadaljevanju: občina).

 

3. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se določi:

- organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,

- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,

- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

- pravice in obveznosti uporabnikov,

- viri financiranja javne službe,

- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in

- nadzor nad izvajanjem odloka.

 

4. člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo državni predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz prvega člena tega odloka.

 

5. člen

(pomen pojmov)

Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

1.   utrjene javne površine so: avtobusna postajališča, utrjene poti in turistične pešpoti, javne športne površine, trgi in tržnice, javna stranišča, otroška igrišča, kopališča ter druge utrjene javne površine določene s predpisi občine;

2.   zelene javne površine so: javni parki, drevoredi, nasadi in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih cestah in poteh, javnih športnih površinah, pokopališčih in spomenikih, posamezne skupine dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za naravno okolje, parkovno urejeni gozdovi, parkovno urejene vodne brežine ter druge zelene javne površine določene s predpisi občine.

 

2        Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

 

6. člen

(oblika opravljanja javne službe)

(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka opravlja javno podjetje Infrastruktura Bled d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe). Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju občine.

(2) Za urejanje in čiščenje javnih površin z omejeno splošno rabo, s katerimi v okviru svoje dejavnosti upravljajo drugi uporabniki, so odgovorni sami. To so predvsem javne površine ob šolah, vrtcih, zdravstvenem domu, upravnih zgradbah, v okviru stanovanjskih naselij, športnih objektov, proizvodnih ali turističnih območij ter območij kulturnih in naravnih spomenikov ali objektov.

 

3        Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev

 

7. člen

(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega:

- urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in

- urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.

(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:

1.   čiščenje utrjenih javnih površin, ki obsega:

- ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin,

- odstranjevanje plevelov in odpadlega listja,

- zimsko službo, skladno s programom občine,

- praznjenje košev za odpadke,

- odstranjevanje grafitov,

- zbiranje in odvoz odpadkov ob prireditvah v skladu s pogoji občine;

- vzdrževanje igral na otroških igriščih

- vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in pokrovov;

- krpanje udarnih jam na javnih površinah;

2.   vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave, premičnih stranišč in drugih montažnih kabin ter druge podobne opreme;

3.   vzdrževanje in upravljanje javnih stranišč, ki obsega:

- urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme

- varovanje objektov in opreme,

- zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo;

4.   vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v dobrem stanju za zagotavljanje varnosti in prehodnosti;

5.   organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih lastnosti.

(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega odstavka tega člena obsega:

1.   urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, ki obsega:

- spomladansko in jesensko čiščenje,

- redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin ter zatiranje plevela,

- varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti in poškodbami,

- sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih mej,

- sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih in nevarnih dreves,

- urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,

- urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah,

- vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,

- vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih površin na območju zelenih površin,

- postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel,

- pobiranje in odvoz odpadkov;

2.   izvajanje čistilnih akcij, zlasti sanacije in preprečevanje nastajanja divjih odlagališč odpadkov;

3.   organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih.

(3) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z zastavami in drugimi elementi za okrasitev v času praznikov in prireditev, vzdrževanje in nadomeščanje zastav.

 

8. člen

(izvedbeni program)

(1) Urejanje in čiščenje javnih površin iz 6. člena tega odloka izvaja izvajalec javne službe v skladu z izvedbenim programom urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na območju občine.

(2) Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa je ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih površin v občini ter cenik javne službe. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.

(3) Občinska uprava določi prednostne naloge, ki se izvajajo v okviru Izvedbenega programa.

 

4        Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin

 

9. člen

(evidence)

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

 

10. člen

(javna obvestila in naznanila)

Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno obveščati o stanju javnih površin v občini ter omejitvah uporabe v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu.

 

5        Pravice in obveznosti uporabnikov

 

11. člen

(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin)

(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.

(2) Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi občine oziroma izvajalcu javne službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na območju občine.

 

12. člen

(prepovedana dejanja in kazni)

Prepovedana dejanja na javnih površinah in predpisane kazni določajo odlok, ki ureja javni red in mir v občini, ter drugi državni ali občinski predpisi.

 

6        Viri in način financiranja javne službe

 

13. člen

(viri in način financiranja storitev)

(1) Javna služba se financira s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Zaračunavanje javnih dobrin določi občina.

(2) Izvajalec javne službe oblikuje cenik javne službe po stroškovnem načelu, ki upošteva pokrivanje proizvodnih in režijskih stroškov, pri čemer ni upravičen do dodatnih marž ali provizij zaradi posredovanja storitev.

(3) Z morebitnim presežkom prihodkov nad odhodki razpolaga občina, pri čemer jih prednostno nameni za nakup osnovnih sredstev in opreme, ki so potrebna za izvajanje javne službe.

(4) Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih površin načrtuje in izvaja občina.

 

7          Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa

 

14. člen

(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe)

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na območju občine. Javne površine so last občine ter del javne lastnine.

(2) Izvajalec vodi kataster javnih površin. Morebitne spremembe v katastru javnih površin mora občina javiti izvajalcu javne službe.

 

15. člen

(javno dobro)

(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic. Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, se lahko uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v občini.

(3) Občina lahko predpiše pogoje in način javne, posebne in podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje javne službe.

(4) Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb, ali s pogoji za njihovo rabo se ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če to zahteva ohranitev njegove substance.

 

8        Nadzor nad izvajanjem določil odloka

 

16. člen

(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinska uprava občine.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

10      Končna določba

 

17. člen

(objava in veljavnost odloka)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju javnih površin in njegove spremembe (Uradni list RS, št. 11/02, 5/03, 32/10, 31/11).

(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 034-1/2014-8

Datum: 18.03.2014

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan