New Page 2

Občinski svet Občine Makole je na osnovi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/97, 70/08-ZVO-1B, 108/09– ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP ter 106/10 – popravek ZUPUDPP, 57/12 in 109/12, 35/13- sklep ustavnega sodišča. 76/14- odločba ustavnega sodišča; v nadaljevanju ZPNačrt), določil Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07)  ter  3., 4., 5., 7., 8., 9., 11. in 110. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007,  45/2014 in 64/2016 ) na svoji  20. redni seji  dne 28.03.2018 sprejel

 

ODLOK

O 2. SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MAKOLE

 

I. Uvodne določbe

 

1. člen

(1) S tem odlokom se sprejmejo  2. spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 5/2013, 39/2013- 1. SD OPN,  20/2016- odlok o razveljavitvi odloka o 1. SD OPN; v nadaljevanju odlok). Spremembe  in dopolnitve se nanašajo na tekstualni in grafični del strateškega in izvedbenega dela odloka.

(2) Dopolni oz. spremeni se 13., 14., 21.,  22.,  23.,  37., 39., 44.,  66.,  99., 124., 127., 128., 129., 130., 135. in  136. člen odloka.

(3) Nadomesti se karte strateškega dela odloka, kot je to opisano v 20. členu tega odloka.

(4) Nadomesti se karte izvedbenega dela odloka, kot je to opisano v 21. členu tega odloka.

 

II. Strateški del

 

2. člen

V petem odstavku 13. člena odloka se črta celoten drugi stavek.

V tretjem stavku se besedo »Mešane« nadomesti z besedo »Komunalne«.

 

3. člen

V drugem odstavku 14. člena  se v zadnjem stavku črta besedilo  »in prekategorizira iz lokalne v regionalno cesto«.

 

4. člen

V  prvem odstavku 19. člena se črta prvi stavek.

 

5. člen

V četrtem odstavku  21. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati širino varovalnega pasu elektroenergetskih daljnovodov ( 468. člen Energetskega zakona EZ-1;  Ur. l. RS, št. 17/2014), ki znaša za napetostni nivo 400 in 220 kV 80 m (40 m levo in 40 m desno od osi DV) ter 40 m od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje tako:«

V 4. odstavku se v četrti alineji v zvezi z navedbo približevanja delov teles,  ročic gradbenih strojev ali drugih predmetov faznim vodnikov za napetostni nivo 220 kV namesto 3,75 m  navede 4 m.

V petem odstavku se drugi stavek dopolni tako, da se glasi:

»Na reki Dravinji se glede na možnosti in ob upoštevanju naravovarstvenih usmeritev predvidi gradnjo malih hidroelektrarn.«

 

6. člen

V šestem odstavku 22. člena se  črta sedmi stavek in deveti stavek.

V novem sedmem dosedanjem osmem stavku se črta besedilo » Neuporabne in posebne«.

 

7. člen

V drugem odstavku 23. člena se v v drugem stavku črta besedilo » in center za začasno ločeno zbiranje trdih odpadkov pred odvozom v reciklažo«.

 

II. Izvedbeni del

 

8. člen

V 37. členu odloka se zamenja preglednico  z novo preglednico:

 

območja stanovanj

SS

stanovanjske površine, namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim

10,5 ha

SK

površine podeželskega naselja, namenjene kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju

69,7 ha

območja centralnih dejavnosti

CU

osrednja območja centralnih dejavnosti, ki so površine, namenjene oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju

2,1 ha

CD

druga območja centralnih dejavnost, kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj

1,3 ha

območja proizvodnih dejavnosti

IG

gospodarske cone, namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim

3,7 ha

IK

površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

0,1 ha

posebna območja

BT

površine za turizem

1,2 ha

območja zelenih površin

ZS

površine za oddih, rekreacijo in šport na prostem

4,1 ha

ZP

parki

2,9 ha

ZD

druge urejene zelene površine, kot so zaščitni pasovi in vedutno varovanje

0,5 ha

ZK

pokopališča

0,5 ha

območja prometne infrastrukture

PC

površine cest in druge prometne površine

16,4 ha

PO

ostale prometne površine

0,1 ha

območja  energetske infrastrukture

E

Površine, namenjene izvajanje za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike

0 ha

območja okoljske infrastrukture

O

površine, namenjene za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja čiščenja odpadnih voda, oskrbe z vodo ter ravnanja z odpadki

0,2 ha

območja razpršene poselitve

A

površine samotnih kmetij, zaselkov in razloženih naselij

50,6 ha

Av

površine vinogradniških objektov oz. objektov za hrambo pridelka, orodja, škropiv in zavetje pred vremenom

1,3 ha

območja kmetijskih zemljišč

K1

najboljša kmetijska zemljišča

605,9 ha

K2

druga kmetijska zemljišča

992,9 ha

območja gozdnih zemljišč

G

gozdna zemljišča

1883,1 ha

območja voda

VC

celinske vode

43,7 ha

 

 

9. člen

V 39. členu odloka se v preglednici enot urejanja prostora za 56. vrstico doda novi vrstici, ki se glasita:

56.a

Zunaj naselja

ZN11

Ločeno območje kmetije Rebršak (v grabi)

K2

OPN

 

 99 - 104. člen;

111 - 121. člen

56.b

Zunaj naselja

ZN12

Nad Stopnim

K2

OPN

 

 99 - 104. člen;

111 - 121. člen

 

 

10. člen

V 44. členu se v 5. odstavku  se v besedilu v zvezi z ukrepi  za preprečitev približanja    ročic strojev vodnikom daljnovoda 220 kV  namesto 3,75 m  navede  4 m.

 

11. člen

V 66. členu odloka se črta drugi odstavek. Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

 

12. člen

V četrtem odstavku 99. členu Odloka se peto alinejo dopolni tako, da se glasi:

„  - Rekonstrukcije lokalnih cest, dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi in podhodi, prepusti in protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je na območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste).“

 Šesto alinejo se dopolni tako, da se glasi:

„ -Postavitev začasnih objektov, (po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču), od tega:

·   cirkus, če so šotori in drugi elementi montažni,

·   začasno tribuno za gledalce na prostem.“

Sedmo do deveto alinejo se nadomesti z novo  sedmo alinejo, ki se glasi:

 „ 

Nezahtevne in enostavne objekte, od tega:

·   objekti, ki se uvrščajo med majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporni zidovi, vendar le na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,

·   pomožni objekti v javni rabi, od tega: (nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt,  pomožni cestni objekti; oboje  le ob rekonstrukciji lokalne ceste),

·   podporni zid (dopustno le v okviru agromelioracije),

·   mala komunalna čistilna naprava,

·   nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno in odpadno vodo s prostornino, manjšo od 50 m3),

·   vodnjak,

·   priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (dopustni vsi, razen priključek na cesto, ki je dopusten le ob rekonstrukciji lokalnih cest),

·   vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanja (dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik),

·   pomožni kmetijsko- gozdarski objekti:

·   ▫ grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, napajalno korito, krmišče,

·   ▫ če znaša razdalja med fasadama novega in obstoječega legalno zgrajenega  objekta kmetije, kjer se prebiva, manj kot 20 m oz. brez lokacijskih omejitev v EUP ZN11 in ZN12:  kozolec (enojni in dvojni), kmečka lopa, grajeni rastlinjak,  skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, pokrito skladišče za lesna goriva, ležeči (koritasti) silos, stolpni silos,  zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust, grajeno molzišče,

·   ▫ ne glede na prejšnjo alinejo je možno ob soglasju lokalne skupnosti  na kmetijskem zemljišču  za namen predstavitve etnološke dediščine postaviti dvojni kozolec (toplar) v večji oddaljenosti od objektov kmetij,

·   pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov: meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti).“

Sedanja deseta alineja postane osma alineja.

V petem odstavku se v drugi alineji besedno zvezo „komunikacijski vodi“ nadomesti z besedno zvezo „komunikacijska omrežja“.

 

13. člen

V 124. členu se za obstoječim besedilom doda nov 11. odstavek, ki se glasi:

»(11) Pri širitvi naselja Makole je potrebno na stiku območja stanovanj z območjem okoljske infrastrukture (Centralna čistilna naprava Makole) v EUP MA12 zagotoviti ustrezen odmik in zeleni pas.«

 

14. člen

V prvem odstavku 127. člena se spremeni navedbo meril  listov 1, 2 in 3  grafičnega dela Podrobnih PIP za EUP MA9 (komunalna cona Makole):

»GRAFIČNI DEL:

·   Izsek iz grafičnega dela kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju  1: 2.500,

·   Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem 1: 2.500,

·   Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 1: 2.500,«.

 

15. člen

V prvi alineji prvega odstavka  v 128. členu se v prvem stavku črta besedilo »in centrom za začasno zbiranje trdih komunalnih odpadkov po vrstah pred odvozom v reciklažo (CLZKO)«.

Črta se celoten drugi stavek.

V drugi alineji se v zadnjem stavku črta besedilo »in zbirni center za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov pred odvozom na odlagališče.«

V tretji alineji se  besedno zvezo »in CLZKO«, ki se pojavi na dveh mestih, črta.

V peti alineji se v celoti  črta zadnji stavek.

V šesti alineji se v prvi podalineji črta  tretji do šesti stavek.

V drugem odstavku  se v prvi alineji črta v prvem stavku črta besedilo  »v priključku dvosmerne interne ceste komunalne cone«.

V celoti se črta tretji do osmi stavek.

V drugi alineji se v celoti črta prvi do šesti stavek.

V tretji alineji se v prvem stavku črta besedilo »in ob obeh straneh dvosmerne interne dovozne ceste do uvoza«.

V drugem stavku se črta besedilo  »ob interni cesti«.

 

16. člen

V prvem odstavku 129. člena se v 4. alineji  v celoti črta drugi do četrti stavek.

V drugem odstavku se v črta prvo, drugo in peto alinejo. Dosedanja tretja in četrta alineja postaneta prva in druga alineja, dosedanja šesta alineja postane tretja alineja. V dosedanji tretji alineji  se v prvem stavku črta besedilo »prepust pod interno dovozno cesto cone«.

V tretjem odstavku se v prvi alineji  v prvem stavku črta besedilo »ter center za začasno zbiranje trdih komunalnih odpadkov pred odvozom v reciklažo.«

V celoti se črta drugo alinejo.  Dosedanja tretja do sedma alineja postane  druga do šesta  alineja.

V dosedanji tretji alineji se črta prvi stavek.

V dosedanji četrti alineji se črta besedilo »do CLZKO in«.

 

17. člen

V prvem odstavku 130. člena se v v prvi alineji črta besedilo »interne ceste cone«

V četrti alineji se črta besedilo » CLZKO in«.

V drugem odstavku se v prvi alineji črta besedilo »in za objekte visokih gradenj na območju.«

 

18. člen

V drugem odstavku 135. člena se  črta prvo alinejo.

Dosedanjo drugo alinejo se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»Nivelacija območja cone ob ČN z izvedbo utrjene podlage za asfaltiranje.«

V tretji alineji se črta besedilo » ob CLZKO in« ter besedilo »izgradnja CLZKO z do 10 mesti za kesone in z nadstrešnico;«

V tretjem odstavku se črta  prvo alinejo.  Dosedanje druga do peta alineja postanejo prva do četrta alineja.

 

19. člen

V prvem odstavku 136. člena se v drugem stavku črta besedilo »interne ceste,«.

V drugem odstavku se črta besedilo » nadstrešnice in«.

V tretjem odstavku se črta besedilo »(v CLZKO od kote gornje ploščadi)«.

 

20. člen

 Nadomesti se sledeče  karto grafičnega dela strateškega dela OPN iz drugega odstavka drugega člena odloka:

·   Zasnova okvirnih območij naselij, območij celovite prenove, sanacije razpršene gradnje in razpršene poselitve ter usmeritve za razvoj poselitve (karta št. 3),

·   Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (karta št. 5).

Karti sta sestavni del tega odloka.

 

21. člen

Nadomesti se sledeče  karte grafičnega dela izvedbenega dela OPN iz četrtega odstavka tretjega člena odloka : 

·   pregledna karta občine Makole z razdelitvijo na liste (M 1: 25 000),

·   pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:25 000),

·   prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (listi   2, 3, 4,  6, 7, 8, 9, 10 in 14;  vse v merilu 1: 5 000),

·   prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (listi 2, 3, 4,  6, 7, 8 in 10;  vse v merilu 1: 5 000),

·   prikaz urejanja komunalnega območja v Makolah (8 kart; karte 1, 2 in 3 v merilu 1:2.500; karte 4, 5, 6, 7, in 8 v merilu 1:500).

Nadomesti se legendo izvedbenega dela OPN.

Karte in legenda  so sestavni del tega odloka.

 

IV. Prehodne in končne določbe

 

22. člen

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov Občine Makole, veljavnih v času vložitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

23. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 900-3/2018-20

Datum: 28. marca 2018

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan