New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (UG slovenskih občin, št. 08/16), 28. člena Statuta javnega komunalnega podjetja Komunala d. o. o. Gornji Grad (objavljenega na oglasni deski Komunale 28.03.2011) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji 24. redni seji, dne 22. marca 2018 sprejel

 

SKLEP

 

Na mesto direktorja Javnega komunalnega podjetja Komunala d. o. o. Gornji Grad se imenuje kandidat Purnat Zdenko.

 

Župana Občine Gornji Grad se pooblašča za podpis pogodbe o zaposlitvi, s katero se z izbranim kandidatom uredijo medsebojne pravice in obveznosti.

 

Številka: 03201-0024/2014-2018-3

Datum: 22.03.2018

 

 

Občina Gornji Grad

 

Stanko Ogradi, župan