New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (UVG št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 8. redni seji dne 12.10.2011 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O UKINITVI STATUSA SPLOŠNO LJUDSKO PREMOŽENJE

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se ukine status splošno ljudsko premoženje:

 

 

- parc. št. 768/8, cesta v izmeri 32 m2, ID nepremičnine 2564089, v deležu 872/1160,

 

 

- parc. št. 768/5, stavbišče v izmeri 492 m2, ID nepremičnine 3597728,

 

 

- parc. št. 768/4, travnik v izmeri 1128 m2, ID nepremičnine 4385911, v deležu 872/1160,

 

 

- parc. št. 1184, gozd v izmeri 2525 m2, ID nepremičnine 4699279, v deležu  2/5,

 

 

vse k.o. 2119 – Šenčur

 

 

- parc. št. 724/14, travnik v izmeri 155 m2, ID nepremičnine 4762429, k.o. 2106 – Visoko, v deležu 1/1.

 

 

2. člen

 

 

Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa se ukine status splošno ljudsko premoženje in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, matična številka 5874696.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Šenčur, dne 12.10.2011

 

 

Številka: 032-05/11-08

 

 

Občina Šenčur

 

 

Župan Miro Kozelj