New Page 2

 

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019), 42. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled  (Uradni list RS, št. 27/12) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB1(Uradni list RS, št. 67/09, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17), je Občinski svet Občine Bled na svoji 8. redni seji, dne 23.6.2020 sprejel

 

SKLEP

O CENAH STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI BLED

 

1. člen

(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled veljajo za storitev posamezne javne službe naslednje potrjene cene:

 

JAVNA SLUŽBA

EUR / kg

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH  ODPADKOV

 

a. Javna infrastruktura

0,0062

b. Izvajanje storitev

0,1667

2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

 

a. Javna infrastruktura

0,00000

b. Izvajanje storitev

0,16029

3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

 

a. Javna infrastruktura

0,00000

b. Izvajanje storitev

0,13694

 

Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen, preračunanih in prikazanih v EUR/ m3:

 

 

Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Višina tarifnih postavk (EUR/m3)

 Oznaka

1.

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – javna infrastruktura

1,7118

cena (1a)

2.

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajanje storitev

46,0259

cena (1b)

3.

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – javna infrastruktura

0,0000

cena (2)

4.

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajanje storitev

14,2300

5.

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – javna infrastruktura      

0,0000

cena (3)

6.

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – izvajanje storitev

4,2549

 

V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki ter najem zabojnikov.

(2) V primeru, da se odvoz mešanih komunalnih odpadkov izvrši dodatno izven rednega odvoza (izven rednih terminov, ki so predstavljeni v koledarju odvozov – t.j. odvoz na podlagi enkratnega naročila, večkratni odvoz zaradi dodatnih sezonskih potreb, individualni pogodbeni odvozi), se za obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov uporablja veljavna cena pomnožena s faktorjem 1,5. V primeru odvoza ostalih vrst odpadkov (embalaža, kosovni, zeleni,…) izven rednega koledarja odvozov, se uporabniku tak odvoz ostalih vrst odpadkov zaračuna skladno z veljavnim cenikom ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki.

(3) Za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za mešane odpadke, plačujejo:

Volumen zabojnika = 120 l

            znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,4447 EUR

            znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 11,9576 EUR

Volumen zabojnika = 240 l

            znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,8895 EUR

            znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 23,9151 EUR

Volumen zabojnika = 360 l

            znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 1,3341 EUR

            znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 35,8728 EUR

Volumen zabojnika = 770 l

            znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 2,8537 EUR

            znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 76,7275 EUR

Volumen zabojnika = 1100 l

            znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 4,0767 EUR

            znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 109,6107 EUR

 

V navedenih cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov DDV ni vključen.

 

(4) V primeru občasno povečanih količin gospodinjskih odpadkov so povzročitelji dolžni uporabljati predpisane zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih nabavijo pri izvajalcu. Cena za vrečko se izračuna iz potrjenih cen.

 

2. člen

Mesečni obračun storitev se izvede glede na različne uporabnike na več načinov:

 

A) Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za mešane odpadke ter dejanski volumen oddanih mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:

 

Mesečni strošek za gospodinjstvo je sestavljen iz naslednjih postavk:

1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

            1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika

            1b) stroški izvajanja storitve    = znesek (1b) za volumen zabojnika

2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x  cena (2)

3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov =

    oddana količina x cena (3)

 

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.

Volumen zabojnika – vsota velikosti zabojnikov, ki so registrirani za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V primeru, da je oddana količina manjša od velikosti zabojnika, se obračuna minimalna količina v vrednosti najmanjše velikosti zabojnika.

 

V primeru, da za gospodinjstvo ni podatka o velikosti zabojnika, se za obračun velikosti zabojnika upošteva najmanjše potrebne velikosti zabojnika za gospodinjstva vključena v redni odvoz, določene glede na število oseb iz tehničnega pravilnika (merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za odpadke v gospodinjstvih),  pri izračunu oddane količine pa se upošteva največje število možnih rednih odvozov za mešane komunalne odpadke.

V primeru, da gospodinjstvo razpolaga z manjšo velikostjo zabojnika, kot je predpisan s potrebno minimalno velikostjo zabojnika, določene glede na število oseb iz tehničnega pravilnika, se pri obračunu upošteva najmanjša potrebna velikost zabojnika iz tehničnega pravilnika  in ne velikost zabojnika.

V primeru, da si dve ali več gospodinjstev deli en zabojnik, se mesečni strošek izračuna po kategoriji gospodinjstva v večstanovanjskem objektu.

 

B) Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika ter dejanski volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:

 

Mesečni strošek za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu je sestavljen iz naslednjih postavk:

1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

            1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika

            1b) stroški izvajanja storitve     = znesek (1b) za volumen zabojnika

2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina/število oseb VO x število oseb G x  cena (2) 

3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov= oddana količina / število oseb VO x število oseb G x  cena (3)

 

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.

Volumen zabojnika – upošteva se potrebna minimalna velikost zabojnika, določena glede na število oseb iz tehničnega pravilnika.

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca na skupnem odjemnem mestu. V primeru da je oddana količina manjša od 0,12 m3 se obračuna minimalna količina v vrednosti 0,12 m3.

Število oseb VO–število oseb v večstanovanjskem objektu vezano na skupno odjemno mesto.

Število oseb G – število oseb v posameznem gospodinjstvu.

 

C) Za občasno naseljene objekte – počitniške hiše se plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za mešane odpadke in dejanski volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunani volumen odloženih odpadkov 120 l mesečno.

 

Izračun mesečnega stroška za občasno naseljeni objekt se izvaja po:

·       izračunu za gospodinjstva ali

·       po izračunu za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, v kolikor gre za skupno odjemno  mesto.

 

D) Za nenaseljene objekte se plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer:

a. Za nenaseljene objekte, kjer obstaja podatek o velikosti zabojnika po izračunu za

    gospodinjstva ali večstanovanjske objekte

b. Za nenaseljene objekte, kjer ni podatka o velikosti zabojnika se stroški, ki nastanejo ne

    glede na količino prepuščenih odpadkov zaračunavajo po izračunu za gospodinjstva, pri 

    čemer se za velikost zabojnika upošteva ena tretjina 120 l zabojnika, za oddano količino pa  

    1/3 odvoza najmanjše velikosti zabojnika.

 

E) Za povzročitelje iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti – druge oz. pogodbene uporabnike (pravne osebe (d.d., d.o.o.,..) s.p., društva, ipd.) se osnova za obračun mesečnega stroška ravnanja s komunalnimi odpadki določi na podlagi velikosti zabojnika za mešane odpadke in dejansko oddane količine odpadkov.

 

Mesečni strošek za mešane komunalne odpadke za dejavnost je sestavljen iz naslednjih postavk:

1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

            1a) stroški javne infrastrukture = velikost zabojnika x 2,165 x cena (1a)

            1b) stroški izvajanja storitve     = velikost zabojnika x 2,165 x cena (1b)

2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x  cena (2)

3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov = oddana količina x 

    cena (3)

 

Če je oddana količina  večja od velikosti zabojnika x 2,165 se upošteva pri obračunu storitve 1a in 1b oddana količina.

 

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjše potrebne velikosti zabojnikov so glede na različne uporabnike določene v tehničnem pravilniku. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3. V primeru uporabe več zabojnikov se upošteva en zabojnik največje velikosti.

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V primeru da je oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika se obračuna minimalna količina v vrednosti največje velikosti zabojnika.

 

Mesečni strošek za ostale vrste odpadkov se obračuna skladno z oddanimi količinami in veljavnim cenikom ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki.

 

Povzročitelji s sezonsko dejavnostjo plačujejo stroške ravnanja z odpadki tudi v mesecih, v katerih ne izvajajo dejavnosti in sicer minimalno za velikost zabojnika 0,120 m3. Med sezonsko dejavnost ne spadajo organizatorji prireditev.

 

V primeru, da za povzročitelje iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ni podatka o velikosti zabojnika, se za obračun velikosti zabojnika upošteva najmanjše potrebne velikosti zabojnika za dejavnost iz tehničnega pravilnika, pri izračunu oddane količine pa se upošteva največje število možnih rednih odvozov za mešane komunalne odpadke.

V primeru, da povzročitelj iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti razpolaga z manjšo velikostjo zabojnika, kot je predpisana s potrebno minimalno velikostjo zabojnika, se pri obračunu upošteva najmanjša potrebna velikost zabojnika iz tehničnega pravilnika in ne velikost zabojnika.

 

F) Za sobodajalca – fizično osebo - se osnova za obračun mesečnega stroška zbiranja odpadkov določi na osnovi povzročene količine odpadkov s strani gostov – 0,005 m3/nočitev.

 

Mesečni strošek za sobodajalca – fizično osebo se obračuna na način: 

1.     Zbiranje odpadkov – sobodajalec – fizična oseba = 0,005 m3 x ((cena (1a)+cena (1b)) x št. N

 

št. N – število nočitev

 

Mesečni stroški ravnanja s komunalnimi odpadki za sobodajalca - fizično osebo se zaračunavajo trenutnim uporabnikom na naslovu izvajanja dejavnosti na podlagi akontativnih količin, razen če uporabnik zahteva drugače in zagotovi potrebne podatke. Enkrat letno se izvede poračun količin.

 

Pri manjšem številu opravljenih storitev se obračun lahko izvede tudi enkrat letno.

 

 

3. člen

(1) V navedenih osnovah so za gospodinjstva upoštevane naslednje storitve po programu:

·       zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev (mešani, papir, embalaža),

·       zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbiralnic ločenih frakcij,

·       zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov za gospodinjstva,

·       zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov za gospodinjstva,

·       zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov glede na program,

·       pranje zabojnikov,

·       delovanje zbirnih centrov,

·       analitična obdelava podatkov,

·       nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,

·       obveščanje in osveščanje uporabnikov,

·       obdelavo komunalnih odpadkov,

·       sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,

·       oddajanje ločenih frakcij v predelavo,

·       razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,

·       začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v   

·       predelavo ali odstranjevanje,

·       pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,

·       odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču,

·       obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

·       finančno jamstvo.

 

4. člen

(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled veljajo za storitev posamezne javne službe naslednje potrjene cene:

 

JAVNA SLUŽBA

EUR / kg

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA

 

a. Javna infrastruktura

0,0128

b. Izvajanje storitev

0,3450

 

Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen, preračunanih in prikazanih v EUR/ m3:

 

 

Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Višina tarifnih postavk (EUR/m3)

Oznaka

1.

zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada – javna infrastruktura

0,8422

cena (bio1a)

2.

zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada – izvajanje storitev

22,7010

cena (bio1b)

 

V navedenih cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki.

 

(2) V primeru, da se odvoz biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada izvrši dodatno izven rednega odvoza (izven rednih terminov, ki so predstavljeni v koledarju odvozov – t.j. odvoz na podlagi enkratnega naročila, večkratni odvoz zaradi dodatnih sezonskih potreb, individualni pogodbeni odvozi), se za obračun storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada uporablja veljavna cena, pomnožena s faktorjem 1,5.

(3) Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za biorazgradljive kuhinjske odpadke, plačujejo:

Volumen zabojnika = 120 l

            znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,4376 EUR

            znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 11,7954 EUR

Volumen zabojnika = 240 l

            znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,8752 EUR

            znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 23,5909 EUR

 

Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z biološkimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika. V primeru delitve zabojnika med gospodinjstvi se posameznemu gospodinjstvu obračuna sorazmerni delež uporabe glede na število gospodinjstev, ki uporabljajo zabojnik.

 

5. člen

Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, plačujejo ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu z določili Tehničnega pravilnika, Programa ravnanja z odpadki, veljavnim cenikom in v skladu s tem sklepom.

 

6. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019).

 

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uveljavlja pa se od 1.7.2020 dalje.

 

Številka: 034-5/2020-18

Datum: 23.06.2020

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan