New Page 1

Na osnovi od 46. do 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 273. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07) je Občinski svet Občine Apače na 4. redni seji dne 19.6.2019 sprejel

 

 

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU APAČE

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠT. 1

 

1 Uvodne določbe

 

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom Občina Apače sprejme Spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Apače (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/13, 60/15) (v nadaljevanju OPN-SD1), ki jih je pod št. projekta 2016/OPN-051 izdelalo podjetje Urbis d.o.o. Maribor, v oktobru 2018.

(2) Spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Apače so sprejete v rednem postopku sprememb in dopolnitev in se nanašajo na spremembo namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev.

 

2. člen

(vsebina in oblika OPN-SD1)

(1) Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni del in grafične prikaze ter obvezne priloge.

(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev je sestavljen iz poglavij:

1. Uvodne določbe

2. Strateški del

3. Izvedbeni del

4. Prehodne in končne določbe

(3) Grafični prikazi OPN-SD1 vsebujejo naslednje karte strateškega dela:

1. Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja (M 1:50.000)

2. Karta 4: Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50.000)

3. Karta 5: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000)

(4) Grafični prikazi OPN-SD1 vsebujejo naslednje karte izvedbenega dela:

1. Pregledna karta Občine Apače z razdelitvijo na liste (M 1:50.000)

2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1: 50 000)

3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) (listi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17)

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000) (listi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17)

(5) Obvezne priloge vsebujejo:

1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

2. Prikaz stanja prostora

3. Strokovne podlage za OPN-SD1

4. Prva in druga mnenja nosilcev urejanja prostora

5. Obrazložitev in utemeljitev OPN-SD1

6. Povzetek za javnost

 

2 Vsebina sprememb in dopolnitev odloka

 

3. člen

(vsebina sprememb in dopolnitev strateškega dela odloka)

(1) V 4. členu (splošna izhodišča) so določbe spremenjene tako, da se:

1. v četrtem odstavku črta besedilo: »kot so Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2006 – 2013, Regionalni razvojni program Pomurske regije 2007 – 2013, Območni razvojni program za območje Prlekije 2007 – 2013 in Razvojni program turizma za območje Občine Apače.«

2. v šestem odstavku na koncu doda besedilo: »- spremembe in dopolnitve št. 1«.

(2) V 5. členu (prostorska izhodišča) so določbe spremenjene tako, da se:

1. v drugem odstavku številka »3.605« nadomesti s številko »3.544«, besedilo »julij 2012« pa se nadomesti z »januar 2017«.

2. v petem odstavku besedilo »rahlo narašča« nadomesti z »stagnira«.

(3) V drugem odstavku 9. člena (cilji prostorskega razvoja občine) se črta besedilo tretje alineje.

(4) V drugem odstavku 12. člena (prednostna območja za razvoj poselitve) se črta besedilo »igrišče za golf« in nadomesti z »glamping«.

(5) Besedilo četrtega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »Območje gramoznice v Zgornjem Konjišču bo, skupaj z drugimi vodnimi površinami (Mura, 11-mlinski kanal …), namenjeno razvoju sonaravnega (vodnega in obvodnega) turizma.

(6) V prvem odstavku 16. člena (druga pomembna območja) se v drugi alineji črta besedilo »in pridobivalnega prostora mineralnih surovin v Konjišču«.

(7) Besedilo tretjega odstavka 21. člena (energetska infrastruktura) se spremeni tako, da se glasi: »(3) Na območju občine je predvidena izgradnja naslednjih elektroenergetskih vodov in naprav:

- 20 kV kablovodi in daljnovodi: DV Črnci, DV Apače, KB Mali Segovci, KB TP Apače 1 – TP Apače 4, KB TP Apače 1 – TTP Črnci, KB Lešane, zamenjava 20 kV KB k-330 Črnci vas – Trate mlin, zamenjava 20 kV KB k-332 Črnci vas - Črnci dehidracija, zamenjava 20 kV KB k-331 Črnci vas - Zg. Ščavnica, zamenjava 20 kV KB k-311 Odcep Apače 3;

- transformatorske postaje 20/0,4 kV: TP Podgorje 3;

- 0,4 kV nizkonapetostno omrežje: NNO Lešane - GO (t-537)- izvod 3-smer GD, NNO TP Žepovci-Mlin (t-061), izvod "1" smer Žiberci, NNO Stogovci (t-023)- izv. 6, NNO Mali Segovci, NNO Podgorje 3.«

(8) V četrtem odstavku 22. člena (oskrba z vodo) se črta besedilo prve, pete, šeste, osme, devete, desete in enajste alineje.

(9) V tretjem odstavku 28. člena (usmeritve za razvoj poselitve) se črta besedilo »in njegovo okolico (igrišče za golf)«.

(10) V petem odstavku 29. člena (razvoj dejavnosti v naseljih) se črta besedilo »predvideno območje golf igrišča« in nadomesti z besedilom »območje ob gramoznici v Konjišču«.

(11) V 34. členu (razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire) so določbe spremenjene tako, da se:

1. v tretjem odstavku pri navedbi Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom za besedilom »1/13« doda besedilo »39/15«,

2. v šestem odstavku črta besedilo: »Rabo mineralnih surovin je potrebno načrtovati racionalno z uporabo že obstoječih območij izrabe mineralnih surovin in njihove širitve, izvajanje dejavnosti pa zasnovati tako, da bo zagotovljeno varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.«,

3. v devetem odstavku črta besedilo »(golf igrišče)«.

(12) V drugem odstavku 37. člena (usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč) se za besedilom: »… v grafičnih prikazih izvedbenega del OPN Apače« doda besedilo: »- SD1«.

(13) V 42. členu (druga zemljišča) se črta besedilo drugega odstavka.

(14) V prvem odstavku 43. člena (usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev) se za besedilom: »… so prikazani v izvedbenem delu OPN Apače« doda besedilo: »- SD1«.

 

4. člen

(vsebina sprememb in dopolnitev izvedbenega dela odloka)

(1) V četrtem odstavku 45. člena (območja namenske rabe) se črta besedilo: »LN območja namenjena izvajanju dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin«.

(2) V 46. členu (namenska raba po enotah urejanja prostora) so, zaradi uskladitve z grafičnim delom odloka, spremenjene oziroma dopolnjene naslednje določbe:

1. v prvi preglednici prvega odstavka se:

a) pri EUP AP 03 v tretjem stolpcu doda namenska raba »ZD«,

b) pri EUP AP 08 v tretjem stolpcu doda namenska raba »VI«,

c) pri EUP AP 14 v četrtem stolpcu črta besedilo: »ZN (Uradne objave, št. 27/86)«,

2. v enajsti preglednici prvega odstavka se pri EUP PO 01 v tretjem stolpcu doda namenska raba »BT«,

3. v petnajsti preglednici prvega odstavka se v petem stolpcu oznaka »EŠD 680405« nadomesti z oznako »EŠD 28171«,

4. v osemnajsti preglednici prvega odstavka se pri EUP ŽE 01 v tretjem stolpcu doda namenska raba »ZD«,

5. v preglednici drugega odstavka se:

a) pri EUP MU 01 v tretjem stolpcu doda namenska raba »G«,

b) pri EUP OP 01 v tretjem stolpcu doda namenska raba »VC, O«,

c) pri EUP OP 02 v tretjem stolpcu doda namenska raba »K2« in v četrtem stolpcu črta besedilo: »ZN (Uradne objave Občine Gor. Rad. št. 9/04)« ter nadomesti z besedilom »OPN«,

d) pri EUP OP 03 v drugem stolpcu črtajo namenske rabe: »LN, G, A« in nadomestijo z namensko rabo: »BT«, v četrtem stolpcu črta besedilo: »ZN (Uradne objave Občine Gor. Rad. št. 9/04)« in nadomesti z besedilom »OPPN-p«,

e) pri EUP OP 08 v tretjem stolpcu doda namenska raba »PC«,

f) pri EUP OP 09 v tretjem stolpcu doda namenska raba »VI«,

g) za vrstico z oznako OP 10 doda nova vrstica z oznako enote »OP 12«, ime enote »Šotorišče Črnci«, Namenska raba »A, K1«, način urejanja »OPN«, varstveni režimi in omejitve »VVO II, EPO 42100 – Mura-Radmožanci«,

h) za novo vrstico z oznako OP  12 doda nova vrstica z oznako »OP 13«, ime enote »Gramoznica Konjišče - glamping«, Namenska raba »BT, ZS, ZD, VC, G«, način urejanja »OPPN-p«, varstveni režimi in omejitve »VVO III, NV 7469 – Mura, loka 1, NV 7425 – Konjišče – gramoznice, Natura 2000 (SPA dodatki), EPO 42100 – Mura-Radmožanci«.

(3)  V 50. členu (PIP o vrstah objektov po namenu) se:

1. v prvem odstavku za besedilom: »… v Prilogi 1 k odloku OPN Apače« doda besedilo: »- SD1«,

2. doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Na namenski rabi SK in A so dopustne farme (kot objekt ali skupina objektov), ki ne presegajo količine vzrejnih mest, za katero je po veljavnih predpisih potrebno pričeti predhodni postopek presoje vplivov na okolje ali izvesti presojo vplivov na okolje.«.

(4) V prvem odstavku 51. člena (PIP za nezahtevne in enostavne objekte) se za besedilom: »… v Prilogi 2 k odloku OPN Apače« doda besedilo: »- SD1«.

(5) V 52. členu (PIP za ostale ureditve, ki niso gradnja) se črta besedilo drugega odstavka, ostali odstavki se preoštevilčijo.

(6) V 54. členu (PIP glede velikosti objektov) se:

1. v sedmem odstavku številka »1« nadomesti z »1,30«;

2. v enajstem odstavku besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi: »Postavitev vinogradniških objektov (zidanice, vinske kleti) je dopustna na stavbnih zemljiščih pod pogojem, da ima investitor v lasti ali obdelavi najmanj 3.000 m2 vinograda.«

(7) V 55. členu (PIP glede oblikovanja objektov) se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi: »Pri objektih za intenzivno vzrejo živali (hlevi) je dopustna dvokapna streha z minimalnim naklonom 22,5° ali z nižjim naklonom, v kolikor so za izdelavo ostrešja uporabljeni elementi, ki so izdelek dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti (predizdelani elementi), v enem nivoju ali lomljena simetrična dvokapnica v dveh nivojih, izjemoma tudi enokapnica ali zložena streha z različnimi nagibi pri tlorisno razviti zasnovi objekta, s kritino primerno naklonu strehe (tudi pokritje s sončnimi celicami ali sončnimi zbiralniki kot strešno kritino), dopustna širina objektov je do 25 m, razmerje stranic pa lahko presega predpisano razmerje 1:2, postavitev teh objektov je dopustna, če so izpolnjeni prostorski in okoljski pogoji, s katerimi se ne bo poslabšala kakovost bivanja v naselju.«

(8) V 66. členu (PIP za poseganje v prostor na varovanih območjih GJI) se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Za vse objekte skladno s prilogo (tabeli 1 in 2) Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010) označene z »+« je dovoljena gradnja v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov, možna le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Za vse objekte označene z »-« je gradnja prepovedana.«, ostali se preoštevilčijo.

(9) Črta se celotno besedilo 68. člena (splošni PIP za poseganje v območja varstva kulturne dediščine) in nadomesti z besedilom: »(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine. (2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine). (3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). (4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialna substanca, ki so nosilci teh vrednot. (5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine. (6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine. (7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd. (8) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. (9) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.«

(10) Črta se celotno besedilo 69. člena (splošni PIP za poseganje v območja kulturnih spomenikov) in nadomesti z besedilom: »(1) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.«

(11) V 70. členu se:

1. naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(splošni PIP za poseganje v varstvena območja dediščine in v območja registrirane kulturne dediščine)«,

2. črta celotno besedilo 70. člena in nadomesti z besedilom: »(1) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine. (2) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem odloku. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni v 71. do 75.  členu tega odloka.«.

(12) V 71. členu (PIP za poseganje v območja arheološke dediščine) se na koncu besedila dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: »(6) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti. (7) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi ZVKDS omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«

(13) V 72. členu (PIP za poseganje v območja stavbne dediščine) se v prvem odstavku:

1. besedilo pete alineje spremeni tako, da se glasi: »celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine);«,

2. na koncu doda nova šesta alineja, ki se glasi: »ohranjati je potrebno zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.«

(14) V 73. členu (PIP za poseganje v območja naselbinske dediščine) se v prvem odstavku:

1. na koncu tretje alineje doda besedilo: »(lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote)«,

2. na koncu četrte alineje se v oklepaju za besedo »vodotoki« doda beseda »itd.«,

3. v sedmi alineji se v oklepaju pred besedo »gabariti« doda besedilo »stavbne mase«,

4. besedilo devete alineje spremeni tako, da se glasi: »opremo in uporabo javnih prostorov«,

5. doda se nova deseta alineja, ki se glasi: »zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami«.

(15) Besedilo prvega odstavka 74. člena (PIP za poseganje v območja vrtnoarhitekturne dediščine) se spremeni tako, da se glasi: »(1) V območju vrtnoarhitekturne dediščine je potrebno ohranjati varovane vrednote, kot so:

- kompozicijo zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze);

- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi);

- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief itd.);

- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote;

- podobo v širšem prostoru z navezavo na okoliški prostor (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje);

- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin.

(16) V 77. členu (PIP za varovanje zraka) se:

1. v prvem odstavku črta besedilo »z novimi posegi« in nadomesti z besedilom »pri izvajanju dejavnosti v teh objektih« in črta beseda »dovoljene« ter nadomesti z besedo »mejne«,

2. v drugem odstavku za besedilom »Pri posameznih« doda beseda »obstoječih«,

3. v četrtem odstavku na začetku doda besedilo: »Za ogrevanje objektov je zahtevana prednostna uporaba čistejših energentov.« Prav tako se v četrtem odstavku črta beseda »ali« in se nadomesti z »vejico«, za besedo »plinovod« pa se doda besedilo »ali na druge čiste vire energije«,

4. doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »(6) Za zmanjševanje vpliva prometa na onesnaženost zraka je potrebno vsa večja stanovanjska območja (strnjena naselja) medsebojno povezati z javnim potniškim prometom, omrežjem kolesarskih povezav med naselji, če je takšna ureditev prometa prostorsko izvedljiva in okoljsko ter ekonomsko upravičena (gostota prevozov, združljivost sistemov JPP (šolski prevozi in javni prevozi), okoljsko sprejemljiva vozila, stroški javnega prevoza v primerjavi s stroški osebnega prevoza, dostopnost v časovnih konicah ipd.).«,

5. doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: »(7) Pri načrtovanju objektov, ki predstavljajo potencialne vire vonjav (kompostarne, bioplinarne ipd. . – vsi načrtovani objekti, ki predstavljajo potencialne vire vonjav, in za katere je po veljavnih predpisih potrebno pričeti predhodni postopek presoje vplivov na okolje ali izvesti presojo vplivov na okolje) je potrebno zagotoviti, da je zunanji rob območja od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športnorekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oz. najmanj 500 m pri odprtem kompostiranju.«,

6. doda nov osmi odstavek, ki se glasi: »(8) Pri novih objektih, namenjenih za rejo živali (večje farme – objekti ali skupine objektov, ki presegajo količino vzrejnih mest, za katerega je po veljavnih predpisih potrebno pričeti predhodni postopek presoje vplivov na okolje ali izvesti presojo vplivov na okolje), ki so viri vonjav, in širitvi takih objektov je potrebno predhodno s strokovno študijo preveriti vplivno območje in jih umestiti v primerno oddaljenost od zgoraj navedenih območij. Pri obstoječih in novih objektih je treba pri reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja uporabljati tehnološke postopke za preprečevanje obremenjevanja okolja z neprijetnimi vonjavami.«

(17) V šestem odstavku 78. člena (PIP za varovanje voda) se na koncu doda besedilo: »Prepovedane so tudi dejavnosti in posegi, ki bi lahko ogrožali varnost plovbe.«.

(18) V drugem odstavku  80. člena se:

1. za besedilom: »izpolnjevati tehnične zahteve« doda besedilo: »predpisanega energetskega standarda«;

2. na koncu doda besedilo: »in zmanjšujejo negativne vplive na okolje (onesnaženost zraka, ogrevanje okolice, druge emisije)«.

(19) Besedilo četrtega odstavka 85. člena (PIP za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) se v celoti črta. Ostali odstavki tega člena, ki sledijo, se preštevilčijo.

(20) V 88. členu (PIP za varovanje zdravja) se:

1. v prvem odstavku črta besedilo: »vse bivalne in delovne prostore« in nadomesti z besedilom »vsaj en bivalni prostor«,

2. v drugem odstavku črta besedilo: »stopenj, dovoljenih« in nadomesti z besedilom »mejnih vrednosti določenih«.

(21) V 89. členu (PIP za varstvo pred hrupom) se:

1. v prvem odstavku črta besedilo: »s predpisi« in nadomesti z besedilom »z Uredbo«,

2. v drugem odstavku črta besedilo: »s predpisi« in nadomesti z besedilom »z Uredbo«,

3. v tretjem odstavku črta besedilo: »s predpisi« in nadomesti z besedilom »z Uredbo«,

4. v četrtem odstavku črta besedilo: »s predpisi« in nadomesti z besedilom »z Uredbo«,

na koncu četrtega odstavka doda besedilo: »I. stopnja varstva pred hrupom je določena tudi na parcelah št. 24/7 in 927/8-del, obe k.o. Črnci, kjer je določena namenska raba prostora A (površine razpršene poselitve).«

5. v petem odstavku na koncu doda besedilo: »Dovoljenje se pridobi na podlagi strokovne ocene obremenitve okolja za čas trajanja prireditve.«,

6. celotno besedilo sedmega odstavka nadomesti z besedilom: »Novogradnje z varovanimi prostori je potrebno načrtovati izven vplivnega območja obstoječih in predvidenih cest, ki so po Uredbi vir hrupa. Za aktivno ali pasivno zaščito obstoječih objektov z varovanimi prostori v vplivnem območju cest, je zadolžen upravljavec cest.«,

7. črta besedilo osmega odstavka.

(22) V 90. členu (PIP za varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) se:

1. v prvem odstavku črta beseda »predpis« in nadomesti z besedo »Uredba«,

2. na koncu drugega odstavka se doda besedilo: »za posamezno stopnjo varstva pred sevanjem«,

3. na začetku tretjega odstavka doda besedilo: »V varovalnem pasu obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov in ostalih energetskih omrežij in naprav je:

 1. prepovedana gradnja stanovanj, športnih, zdravstvenih, izobraževalnih in podobnih objektov, v katerih se stalno ali dalj časa zadržujejo ljudje, ne glede na namensko rabo prostora;

 2. prepovedana širitev stavbnih zemljišč za namene, navedene v prejšnji točki tega odstavka, v območju varovanih pasov;

 3. pri obstoječih objektih, zgrajenih pred uveljavitvijo predpisov o zahtevanem odmiku od virov sevanja oz. prenosa in distribucije električne energije, je priporočljiva sprememba v objekte za dopustne dejavnosti, širitev navedenih objektov za bivanje in zadrževanje ljudi bližje viru sevanja ni dopustna;

 4. dopustne so le industrijske ali obrtne in druge podobne proizvodne dejavnosti ter transportni, skladiščni ipd. objekti in dejavnosti, katerih postavitev ne vpliva na zdravje ljudi in ne ogroža okolja.«

4. v tretjem odstavku za besedilom: »Za vse objekte« doda besedilo: »z II. stopnjo varstva pred sevanjem« in črta besedilo: namenjenih za stalno oz. občasno prebivanje«,

5. v petem odstavku črta besedilo: »območja mineralnih surovin (LN)«,

6. celotno besedilo šestega odstavka nadomesti z besedilom: »V območjih, v katerih mora biti zagotovljena I. stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem, in zato vanje ni dopustno umeščati objektov z varovanimi prostori ter obratno, ob objekte z varovanimi prostori v teh območjih ni dopustno umeščati virov elektromagnetnega sevanja, morajo s stališča previdnostnega načela biti na nivoju 1m od tal upoštevani naslednji odmiki objektov od obstoječih in načrtovanih virov elektromagnetnega sevanja, v odvisnosti od napetosti oz. tipa daljnovoda:

 1. daljnovod napetosti 110 kV: 11 – 14 m,

 2. enak odmik v odvisnosti od vstopne napetosti je potrebno upoštevati tudi pri razdelilnih transformatorskih postajah iz prenosnega v distribucijsko omrežje,

 3. pri omrežjih in objektih nižjih napetosti  odmik za zagotavljanje I. stopnje varstva pred elektromagnetnim sevanjem ni potreben.«

 

(23) V 91. členu (PIP za varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem) se:

1. celotno besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom: »Pri osvetljevanju objektov in zunanjih površin je potrebno upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, tako da bodo zagotovljene emisije pod mejno vrednostjo, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, vključno z upoštevanjem načina osvetljevanja, uporabe svetil (svetila na prostem ne smejo sevati svetlobe nad vodoravnico), moči osvetlitve (osvetlitev, ki jo povzročajo umetni viri svetlobe na prostem, na oknih varovanih prostorov ne sme presegati mejnih vrednosti določenih v prilogi 1 omenjene uredbe), načrtovanja, gradnje in obnavljanja razsvetljave ter omejitev in prepovedi, ki so določene s tem predpisom.«,

2. V drugem odstavku črta besedilo: »predpisanih mejnih vrednosti« in nadomesti z besedilom: »ciljne letne vrednosti električne energije, ki znaša 44,5 kWh na prebivalca«. Na koncu odstavka se doda nov stavek: »Poraba se dokazuje z monitoringom svetlobnega onesnaževanja javnih površin in cest, ki ga morajo izvajati upravljavci razsvetljave na teh površinah in o njegovih rezultatih redno obveščati pristojni občinski organ«,

3. v tretjem odstavku za besedilom: »…živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji)« doda besedilo » ter zaradi varovanja zdravja ljudi«,

4. v tretjem odstavku besedilo »veljavnimi predpisi o varstvu pred svetlobnim onesnaževanjem« nadomesti z »Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja«,

5. doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Upravljavec osvetljevanja javnih površin in občinskih cest mora izvesti sanacijo oz. zamenjavo obstoječih virov svetlobe, ki niso skladni z določili področne zakonodaje in ne ustrezajo zakonsko določenim mejam vrednosti svetlobnega onesnaževanja, ali prekomerno osvetljujejo okna z varovanimi prostori ter zmanjšati porabo energije na prebivalca za osvetljevanje javnih površin v skladu z veljavnimi predpisi.«,

6. doda nov peti odstavek, ki se glasi: »(5) Na parcelah št. 24/7 in 927/8-del, obe k.o. Črnci, kjer je določena namenska raba prostora A (površine razpršene poselitve) se zunanja razsvetljava objekta načrtuje zgolj iz varnostnih razlogov in skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Razsvetljava objekta se načrtuje na način, da svetila osvetljujejo le talno površino in se v drugem delu noči izklapljajo oz. se preko tipal vklapljajo le po potrebi.«

(24) V prvem odstavku 93. člena (omilitveni ukrepi za področje ohranjanja narave in krajine ter kazalci za spremljanje stanja okolja) se v drugi preglednici v celoti črta vrstica z omilitvenim ukrepom za enoto urejanja prostora OP 03.

(25) Za 93. členom (omilitveni ukrepi za področje ohranjanja narave in krajine ter kazalci za spremljanje stanja okolja) se doda nov 93.a člen z vsebino:

 

»93.     a člen

(posebni PIP za območje EUP AP 14 – pokopališče)

(1) Dopustno je izvajanje gospodarske javne službe namenjene vzdrževanju pokopališča, pokopom in izvajanju spomina na mrtve.

(2) Sestavni del pokopališča je objekt mrliške vežice (namenska raba CD), ki poleg osnovne funkcije lahko vsebuje tudi druge dejavnosti, ki so vezane na funkcijo pokopališča. V EUP za pokopališče je dopustna postavitev spomenikov, nagrobnih znamenj in spominskih obeležij ter spremljajočih objektov pokopališča: mrliške vežice, sanitarije, drugi spremljajoči objekti (urbana oprema, svetila, avtomati za zalivanje, prodajo sveč).

(3) Območje pokopališča mora biti oblikovano tako, da jasno izraža svojo identiteto v prostoru. Pokopališče mora biti ograjeno in ustrezno ozelenjeno. Znotraj pokopališča je možna členitev prostora z oblikovanimi zelenimi površinami.

(4) Grobna poljina mora biti razdeljena na grobna polja. V enem grobnem polju je dopustna samo ena vrsta grobov – klasični grobovi ali žarni grobovi. Vsako grobno polje mora biti označeno s tekočo številko ali črko. Dostopi do grobnih polj morajo biti zagotovljeni s potmi v širini najmanj 2,5 m. Nagrobniki se oblikujejo v skladu s pokopališkim redom.

(5) Pokopališče mora imeti na vizualno neizpostavljenem mestu zagotovljen primeren prostor za pokopališke komunalne odpadke.

(6) Dopustna je ureditev površin za mirujoči promet (parkirišče) in hortikulturne ureditve prostih, obrobnih in skupnih površin ter postavitev urbane opreme.

(7) S pisnim pristankom občine je dopustna postavitev stalnih enostavnih objektov za občasno ali stalno prodajo cvetja in sveč ali montažnih objektov za ta namen (stojnice, pokrite stojnice in podobno).«

 

(26) Za 93.a členom (posebni PIP za območje EUP AP 14 – pokopališče) se doda nov 93.b člen z vsebino:

 

»93.b člen

(posebni PIP za območje EUP OP 12 – Šotorišče Črnci)

(1) V EUP OP 12 je dopustna ureditev:

1. območja za postavitev šotorov na nestavbnem zemljišču,

2. vse pripadajoče grajene objekte je dopustno postaviti samo na stavbnem zemljišču,

3. velikost in oblikovanje objektov se prilagodi funkciji.

(2) Pri načrtovanju vseh posegov in ureditev na območju EUP OP 12 je potrebno upoštevati vse veljavne varstvene režime.«

 

(27) Za 93.b členom (posebni PIP za območje EUP OP 12 – Šotorišče črnci) se doda nov 93.c člen z vsebino:

 

»93.c člen

(posebni PIP za za površine razpršene poselitve – A)

(1) Oblikovanje novih objektov mora upoštevati in ohranjati prepoznani avtohtoni vzorec poselitve.«

 

(28) Besedilo prvega odstavka 94. člena (območja s predvidenimi OPPN) se dopolni z novimi predvidenimi OPPN-ji, tako da se glasi: »Predvidena je izdelava OPPN za naslednje EUP: AP 03 v naselju Apače, LU 03 v naselju Lutverci, OP 07 (ali predviden DPN), OP 03 in OP 13«.

(29) V 96. členu (dodatni pogoji za pripravo OPPN) so določbe spremenjene tako, da:

1. za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek z vsebino:

»(5) V EUP OP 03 je potrebno upoštevati:

- izhodiščno namensko rabo prostora BT,

- idejno zasnovo dejavnosti,

- priključevanje na omrežja in priključke javne infrastrukture, ki mora biti funkcionalno navezana na obstoječa omrežja,

- veljavne tehnične predpise.«

2. za novim petim odstavkom se doda nov šesti odstavek z vsebino: »(6) V EUP OP 13 je potrebno upoštevati:

- izhodiščno namensko rabo prostora BT, ZS, ZD, VC in G,

- idejno zasnovo dejavnosti,

- priključevanje na omrežja in priključke javne infrastrukture, ki mora biti funkcionalno navezana na obstoječa omrežja,

- veljavne tehnične predpise,

- konkretne pogoje, usmeritve in priporočila, podana v strokovnem mnenju št. 4-II-966/2-O-16/AK z dne 12. 10. 2016, to so:

- pri umeščanju objektov v prostor se naj čim bolj ohrani obstoječi avtohtoni drevesni fond,

- gramoznica se ohranja v sonaravnem stanju. Brežin se ne uravnava ali kosi večkrat letno in se jih ne zasajuje z okrasnimi, tujerodnimi rastlinami,

- avtohtone lesne obrežne zarasti v 15 m pasu gramoznice se ne odstranjuje. Lahko se selektivno odstrani v 5 in SV delu gramoznice, kamor se naj umešča vse dejavnosti in objekte, ki so predvidene neposredno ob brežini ali na vodni gladini (npr. pomoli, kopalne vode ipd.),

- sprehajalne in druge poti se urejajo in predvidijo po obstoječih gozdnih vlakah in poljskih cestah. Na zahodu se pot umesti na obstoječo vlako, ki poteka na razdalji približno 50 m ob gramoznici,

- sprehajalne poti se naj opremi  z interpretacijsko-doživljajsko infrastrukturo, v katero se vključi tudi doživljanje in spoznavanje narave,

- v gramoznico je prepovedano vlagati ribe, prav tako je prepovedano vnašati hranila in farmacevtska sredstva, potrebno je izloviti neavtohtone živalske vrste.«

(30) V 98. členu (veljavnost prostorskih planskih in izvedbenih aktov) so določbe spremenjene tako, da:

1. se v prvem odstavku na koncu dodata dve novi alineji z besedilom:

- Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče v Apačah (Uradne objave pomurskih občin, št. 27/86, 22/87, Uradno glasilo, lokalni časopis Prepih, št. 25/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/16),

- Odlok o lokacijskem načrtu za območje TRC Zgornje Konjišče (Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 9/04)«

2. se v drugem odstavku črta besedilo prve in druge alineje.

(31) Priloga 1 in Priloga 2 k OPN Apače se zamenjata z novo Prilogo 1 in Prilogo 2.

 

3 Prehodne in končne določbe

 

5. člen

(prehodne določbe)

(1) Postopki za izdajo dovoljenja za poseg v prostor začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in dokončajo po določilih aktov, ki so na obravnavanem območju veljali pred sprejemom sprememb in dopolnitev št. 1 tega odloka.

 

6. člen

(hramba in vpogled v občinski prostorski načrt)

(1) Spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Apače se hranijo na sedežu občine Apače, v digitalni in analogni (izpisani in izrisani) obliki in so na vpogled v času uradnih ur občinske uprave.

(2) V primeru odstopanja med digitalno in analogno obliko, veljajo podatki iz analogne oblike prostorskega načrta.

(3) Spremembe podatkov, ki so zajeti v Prikaz stanja prostora, veljajo z dnem pravne veljavnosti OPN, poznejša stanja pa je potrebno uskladiti s spremenjenimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi.

 

7. člen

(nadzor nad izvajanjem odloka)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

 

8. člen

(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 35000-0003/2016

Datum: 19.6.2019

 

 

Občina Apače

 

Andrej Steyer, župan

 

PRILOGE:
- Priloga 1 - Vrste objektov glede na namen

- Priloga 2 - Nezahtevni in enostavni objekti, vzdrževanje objekta