New Page 2

Na podlagi 7. člena Odloka o občinskih cestah v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/2015) in 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je Občinski svet Občine Cirkulane na 7. redni seji, dne 26. 9. 2019, sprejel naslednji

 

SKLEP

O PRENOSU NEKATEGORIZIRANE CESTE MED OBČINSKE CESTE – PARC ŠT. 157/2, 158/1, 161/10, 161/7, 161/3 VSE K.O. 480-POHORJE

 

1. člen

Nekategorizirana cesta, ki poteka po nepremičninah parc. št. 157/2, 158/1, 161/10, 161/7, 161/3 vse k.o. 480-Pohorje, se prenese med občinske ceste Občine Cirkulane.

 

2. člen

Občinska uprava opravi vsa potrebna dejanja za kategorizacijo ceste, ki poteka po nepremičninah iz prejšnje točke tega sklepa.

 

3. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnim glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-71/2019

Datum: 26. 9. 2019  

 

 

Občina Cirkulane

 

Antonija Žumbar, županja