New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na 26. redni seji dne, 12.6.2014 sprejel naslednji

 

 

SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA GORJE – ENOTA VRTEC GORJE

 

1. člen

Cena dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje od 1.9.2014 dalje znaša na mesec:

I. starostno obdobje                 459,77 EUR

II. starostno obdobje                340,78 EUR

2. člen

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znaša 2,20 EUR.

 

3. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov Vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 41/2013).

 

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 9. 2014.

 

Številka: 9000-0006/2014-10

Datum: 12.6.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan