New Page 2

 

Na podlagi  99. člena Zakona o socialnem varstvu Ur.l. RS št. 38/2004-uradno prečiščeno besedilo,  Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB 1, 21/06), in 16. člena statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin , št. 7/2007) je Občinski svet občine Videm na 11. redni seji, dne 27. novembra 2007 sprejel naslednje

 

 

 

 

 

SPREMEMBE  PRAVILNIKA

 

 

O ENKRATNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE

 

 

 

 

 

V Pravilniku o enkratnem prispevku za novorojence  se

 

 

 

 

 

I.

 

 

v 4. členu črta besedilo prvega odstavka in se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

 

-         enkratni prispevek za novorojenca  znaša   70 €

 

 

-         enkratni prispevek za drugega novorojenca  znaša  100  €

 

 

-         enkratni prispevek za vsakega nadaljnjega novorojenca  znaša  še dodatnih 50 €.

 

 

 

 

 

V drugem odstavku četrtega člena se črta odbor za družbene dejavnosti in se nadomesti z besedilom odbor za negospodarske  dejavnosti

 

 

 

 

 

10. člen spremeni in se glasi:

 

 

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 007-00-2007

 

 

Datum: 21.12.2007

 

 

 

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik BRAČIČ