New Page 2

Na podlagi 12. člena Statuta občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/2015) je občinski svet Občine Naklo, na svoji 6. redni  seji, dne 25.9.2019 sprejel

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:

·   katastrska občina 2092 Duplje parcela 1099/10 (ID 6499173),

·   katastrska občina 2092 Duplje parcela 1099/8 (ID 5910942),

·   katastrska občina 2092 Duplje parcela 1099/7 (ID 5910941),

·   katastrska občina 2092 Duplje parcela 1099/11 (ID 6499174).

 

2. člen

Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Naklo.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0011/2019-3

Datum: 26.9.2019

 

 

Občina Naklo

 

Ivan Meglič, župan