New Page 1

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016) in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) je Občinski svet Občine Ljutomer na 14. redni seji dne 22. 3. 2017 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI LJUTOMER

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskih taksah v občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016 in 37/2016).

 

2. člen

V posebnem delu – tarife občinskih taks, se prva alinea pri Tar. št. 5 spremeni tako, da se po novem glasi:

- gostinski vrtovi, za vsak m2 letno 450 točk.

V drugem odstavku posebnega dela – tarife občinskih taks pri Tar. št. 5 se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »V letnih taksah pod Tar. št. 5 ni zajeta občinska taksa za koriščenje javne površine v času Prleškega sejma. Za ta namen mora zavezanec vložiti novo vlogo.«

 

3. člen

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032/2017-10-204

Datum: 22. 3. 2017

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja