New Page 2

Na podlagi določil 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15 in 55/17) je županja Občine Divača dne 04.07.2018 sprejela

 

POPRAVEK

SKLEPA O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE DIVAČA, ŠT. 4

 

1. člen

Županja Občine Divača je dne 30.05.2018 sprejela Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 4 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/18). Sklep je začel veljati dne 31.05.2018.

 

2. člen

V Sklepu o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 4 se 1. odstavek 3. člena (območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka priprave SD OPN4) spremeni tako, da se glasi:

»Predvidena sprememba se nanaša na grafični del izvedbenega dela OPN. Dve enoti urejanja prostora sta poimenovani z enako oznako. To sta enoti V-100 na listu 22 (en del) in na listu 28 (drugi del) ter V-100 (ki meji na naselje Škoflje) na listu 28. Sprememba se izvede tako, da se spremeni poimenovanje enote, ki meji na naselje Škoflje, zaradi česar se posledično spremeni oznaka enote urejanja prostora na kartah:

  3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (list 28),

  4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (list  28) in

  5. Prikaz območij urejanja z državnimi prostorskimi načrti in občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (list 28).

Enota urejanja prostora ob naselju Škoflje se iz V-100 preimenuje v V-5, namenska raba ostaja nespremenjena.«

 

3. člen

Ostala določila Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 4 ostanejo nespremenjena.

 

4. člen

Popravek sklepa se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Divača (https://www.divaca.si).

Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka 350-0009/2018-4

Datum: 4.7.2018

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja