New Page 2

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 15. in 73.  člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2018) je Občinski svet Občine Ruše na 6. redni seji sprejel

 

SKLEP

O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

PRI POSAMIČNI POSELITVI V K.O. RUŠE V OBČINI RUŠE (ID: 1261)

 

1. člen

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1261, ki se nanaša na zemljišče dela parcel  št. 2032 in 2034/1 v katastrski občini Ruše, po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše (MUV št. 26/10, MUV št. 7/11 - obvezna razlaga, Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/12 - obvezna razlaga, Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/13 - 1. spremembe in dopolnitve, Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/15 - 3. obvezna razlaga; v nadaljevanju: OPN) pripadajoče enoti urejanja prostora PO 04 Ruško Pohorje – ob vinski cesti vzhod, z namensko rabo delno območje kmetijskih zemljišč (drugo kmetijsko zemljišče) in delno območje stavbnih zemljišč (površina razpršene poselitve).

 

2. člen

Zemljišče na delu parcel št. 2032 in 2034/1 v K.O. Ruše, ki je predmet lokacijske preveritve,  določajo naslednje koordinate:

 

Točka

y=

x=

1

540320.81

155178.72

2

540312.75

155165.33

3

540326.66

155153.78

4

540337.01

155164.27

5

540334.18

155166.01

6

540325.79

155159.30

7

540318.45

155165.93

 

3. člen

Na zemljišču iz prvega in drugega člena tega sklepa se v skladu s 127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZURep-2) omogoči razširitev obstoječega stavbnega zemljišča, območja posamične poselitve, v velikosti 140 m2, za namen gradnje stanovanjske hiše, kot izhaja iz elaborata Lokacijska preveritev za območje posamične poselitve v K.O. Ruše v Občini Ruše (Urbis d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, Maribor, maj 2019, številka elaborata: 2019-LP-020).

Gradnja stanovanjske hiše na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN, ki se nanašajo na območja avtohtone gradnje v odprtem prostoru.

 

4. člen

V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZURep-2 se sprejeti sklep objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.

Občina Ruše podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Ruše in Ministrstvu za okolje in prostor.

Občina Ruše vnese podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUReP-2 Občina Ruše vodi evidenco lokacijskih preveritev.

 

5. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 3506-0001/2019-30

Datum: 7. 10. 2019

 

 

Občina Ruše

 

Urška Repolusk, županja

 

Grafični prikaz območja lokacijske preveritve: