New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14 in UGSO, št. 57/17 in 3/19) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 10. redni seji, dne 23.12.2019, sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

ZA LETO 2020

 

1.  Splošne določbe

 

1. člen

S tem odlokom se za Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).

 

2.  Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

KONTO

 

OPIS

PRORAČUN 2020

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

3.243.563,85

 

  

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.951.123,00

70

 

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)    

1.598.331,00

700

 

Davki na dohodek in dobiček

1.431.281,00

703

 

Davki na premoženje

129.930,00

704

 

Domači davki na blago in storitve

37.020,00

706

 

Drugi davki

100,00

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

352.792,00

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

55.570,00

711

 

Takse in pristojbine

4.500,00

712

 

Globe in denarne kazni

3.200,00

713

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev

13.500,00

714

 

Drugi nedavčni prihodki

276.022,00

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

487.454,51

720

 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

151.000,00

721

 

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

336.454,51

73

  

PREJETE DONACIJE (730+731)

5.000,00

730

 

Prejete donacije iz domačih virov

5.000,00

731

 

Prejete donacije iz tujine

0,00

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)  

799.986,34

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

200.616,17

741

 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

599.370,17

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

3.140.649,49

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

912.905,61

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

206.369,79

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

32.811,00

402

 

Izdatki za blago in storitve

616.274,82

403

 

Plačila domačih obresti

15.950,00

409

 

Rezerve

41.500,00

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

646.850,13

410

 

Subvencije

8.000,00

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

465.931,00

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

54.876,04

413

 

Drugi tekoči domači transferi

118.043,09

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

900.311,98

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

900.311,98

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)

680.581,77

430

 

Investicijski transfer

0,00

431

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

670.581,77

432

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

10.000,00

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

102.914,36

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

750

 

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

 

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

 

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440

 

Dana posojila

0,00

441

 

Povečanje kapitalskih deležev

0,00

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

 

0,00

C. R A ČU N    F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

37.122,00

500

 

Domače zadolževanje

37.122,00

55

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

140.036,36

550

 

Odplačila domačega dolga

140.036,36

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0,00

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.)

-102.914,36

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-102.914,36

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU                   PRETEKLEGA LETA

0,00

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.  Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanim na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

    

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.  prihodki požarne takse po 59. členu Zakon o varstvu pred požarom,

2.  prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,

3.  prihodki iz naslova turistične takse,

4.  prihodki iz naslova komunalnega prispevka,

5.  pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

6.  prihodki iz naslova koncesijske dajatve – gospodarjenje z divjadjo,

7.  prihodki iz naslova kupnin in najemnin od občinskega stvarnega premoženja,

8.  okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

     O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna) med proračunskimi uporabniki, med področji proračunske porabe in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, v višini 10% načrtovanih odhodkov proračuna, odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju (za 1. polletje) in konec leta z  zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

    

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1.  v letu 2021 60% navedenih pravic porabe in

2.  v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov, in sicer brez omejitev v primeru, da se spreminja vrednost projektov ali postavk znotraj iste operacije. Za vse ostale projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora spremembo predhodno potrditi Občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna je pooblaščen za uvrščanje novih projektov v načrt razvojnih programov.

 

8. člen

(sprejem investicijske dokumentacije)

Občinski svet pooblašča župana za sprejem in potrjevanje investicijske dokumentacije.

    

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Od prihodkov proračuna za leto 2020, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva za naravne nesreče v višini 21.500,00 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člen ZJF do višine 21.500,00 EUR župan in o tem pri zaključnem računu poroča Občinskemu svetu.

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.

    

10. člen

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 20.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

 

4.  Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja

 

11. člen

(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do občine.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

5.  Obseg zadolževanja

 

12. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina se v letu 2020 lahko zadolži za občinske investicije v višini 37.122,00 EUR, kar je v skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZFO-1.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

Občina v letu 2020 ne bo dajala poroštev.

 

13. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča Občinski svet.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2020 izdajo poroštva le s soglasjem občine. O soglasju odloča Občinski svet.

 

6.  Predhodne in končne določbe

 

14. člen

(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

    

15. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2020.

 

Številka: 410-4/2019

Datum: 23.12.2019

 

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

 

David Klobasa, župan