New Page 2

Na podlagi Odredbe o  razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV – 2 (COVID - 19) na območju Republike Slovenije (Uradni list, št. 19/20) ter tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),  5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št.87/12,109/12, 76/17), Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči (Ur. l. EU L 114) ter 14. in 28. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/17), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na svoji  3. izredni seji, dne 07.04.2020, sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA MESEC MAREC, APRIL IN MAJ 2020

 

I.

Občina Lovrenc na Pohorju bo storitve obvezne lokalne gospodarske javne službe OSKRBA S PITNO VODO ter pripadajoče OMREŽNINE za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Lovrenc na Pohorju v mesecu marcu, aprilu in maju 2020, subvencionirala v naslednji višini:

 

 

a)   Subvencioniranje cene izvajanja storitev – oskrba s pitno vodo

 

Subvencija cene  izvajanje storitev oskrba s pitno vodo

%

Znesek subvencije v EUR brez DDV/m3

Znesek subvencije v EUR z DDV/m3

Predvidena količina storitve v m3

Subvencija cene storitve v EUR z DDV za mesec marec, april, maj 2020

 

37,98

0,2355

0,2579

23.000

5.931,70

 

b)   Subvencioniranje cene omrežnine – oskrba s pitno vodo

 

Za mesec marec 2020

 

Omrežnina – oskrba s pitno vodo

%

Znesek subvencije brez DDV/mes.

Znesek subvencije z DDV

 

ŠT.

PRIKLJUČKOV

SUBVENCIJA/

mesec od 1.3. – 31.3.2020

EUR

z DDV

DIMENZIJA PRIKLJUČKA

FAKTOR OMREŽNINE

Priključek DN ≤ 20

1,00

91,65

5,7284

6,2726

758

4.754,63

Priključek <20  DN < 40

3,00

95,77

17,9572

19,6631

60

1.179,79

Priključek 40 ≤ DN < 50

10,00

92,66

57,9098

63,4112

7

443,89

 

Datum:  7.4.2020

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Marko Rakovnik, župan