New Page 2

Na podlagi  29. člena  Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 -ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in  110/11-ZDIU12,  46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415 38/14-ZIPRS1415-A in 14/15-ZIPRS1415-D in 55/15-ZFisP) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo  (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05 in Uradno glasilo  slovenskih občin, št. 20/11) je občinski svet Občine Kidričevo na 17.  redni seji, dne 8.12.2016  sprejel

 

ODLOK

 O PRORAČUNU

OBČINE  KIDRIČEVO ZA LETO 2017

 

1.            Splošna določba

 

1.člen

S tem odlokom se za Občino Kidričevo za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna

ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.            Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2.člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A.

 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2017

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.896.427 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.442.131 

70

DAVČNI PRIHODKI

4.611.111 

700

Davki na dohodek in dobiček

3.478.605 

703

Davki na premoženje

1.075.006 

704

Domači davki na blago in storitve

57.500 

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

831.020 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

563.820 

711

Takse in pristojbine

5.000 

712

Denarne kazni

8.900 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000 

714

Drugi nedavčni prihodki

252.300 

72

KAPITALSKI PRIHODKI

261.878 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

261.878 

73

PREJETE DONACIJE

730

Prejete donacije iz domačih virov

731

Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

192.418 

740

Transferni prihodki iz drugih janofinančnih institucij

192.418 

741

Prej.sredstva iz državnega proračuna iz sred.proračuna EU

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.462.578 

40

TEKOČI ODHODKI

1.660.176 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

325.321 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

48.390 

402

Izdatki za blago in storitve

1.127.765 

403

Plačila domačih obresti

42.200 

409

Rezerve

116.500 

41

TEKOČI TRANSFERI

2.444.881 

410

Subvencije

472.700 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.355.830 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

272.450 

413

Drugi tekoči domači transferi

343.901 

414

Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.221.011 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.221.011 

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

136.510 

431

Invest.transf.prav.in fiz.oseb, ki niso prorač.upor.

45.000 

432

Invest.transf.proračunskim uporabnikom

91.510 

III.

PRORAČUNSKI PRSEŽEK (I.-II.)

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-566.151 

B.

 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v eur

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2017

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

1.235 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.235 

750

Prejeta vračila danih posojil

751

Prodaja kapitalskih deležev

1.235 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

DELEŽEV (440+441+442)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.DELEŽEV

440

Dana posojila

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

 

 

in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

1.235 

C.

 RAČUN FINANCIRANJA

v eur

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2017

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

500

Domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

178.839 

55

ODPLAČILA DOLGA

178.839 

550

Odplačila domačega dolga

178.839 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-743.755 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII.)

-178.839 

XI.

NETO FINANCIRANJE

 

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

566.151 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

 

9009 Splošni sklad za drugo (ocenjeno)

743.755 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunkse postavke, te pa napodkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov  in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kidričevo.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.            Postopki izvrševanja proračuna

 

3.člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

 

4.člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A,101/13, 101/13-ZIPRS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju: ZJN) , tudi prihodki:

prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 9/11  in 83/12),

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda, ki se namenijo za izgradnjo kanalizacije,

koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

rezervni sklad.

 

5.člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprjeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan. Župan ni pristojenza prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

O prerazporeditvi sredstev med posameznimi konti v okviru proračunske postavke odloča pristojni skrbnik za konte.

 

6.člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključenv načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih postavkah v njegovem finančenm načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema obveznosti za investicije načrtovane v veljavnem načrtu razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za  blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prezvemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, postrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7.člen

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov. Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8.člen

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prihodkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

Proračunska rezerva (sklad)  se  v letu 2017 ne povečuje.

O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.173,00 EUR odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.

V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

 

4.            Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja

 

9.člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 dolžniku do višine  500,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

5.            Obseg zadolževanja in poroštev Občine in javnega sektorja

 

10.člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolga v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 ne planira zadolžiti.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kidričevo, v letu 2017 ne bo izdajala poroštev. 

 

11.člen

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se  v letu 2017 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2017 ne smejo izdati poroštva. 

 

12.člen

Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstvih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

Župan Občine Kidričevo je pooblaščen za najem kratkoročnega likvidnostnega kredita do višine 5% vrednosti prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov veljavnega proračuna za zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.

 

6             Ostalo

 

13.člen

Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje proračuna je odgovoren župan.

 

14.člen

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta durgače določeno.

 

15.člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le v mejah  sredstev in za namene, ki so jim odobreni z občinskim proračunom. Sredstva  za  opravljanje  nalog  na posameznih področjih se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejejo posamezno področje. Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, odredbe oziroma sklepa župana.

Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem ozirome uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

 

16.člen

Uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil - 30 dni od prejema računa razen za izjeme po Zakonu o izvrševanju proračuna.

 

17.člen

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.

 

7.            Prehodne in končne določbe

 

18.člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Kidričevo v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

19.člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-5/2016

Datum: 9.12.2016

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan