New Page 2

Na podlagi 116., 117., 118. in 119. člena Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 1/16) je podžupan Občine Zreče, dne 27. 09. 2019 sprejel

 

SKLEP

O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA STANOVANJSKO NASELJE OB ILIRSKI POTI – VINTER-2

(OBMOČJE UN 1/109 – DEL)

 

1. člen

Potrditev izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter-2 (območje UN 1/109 – del)

S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter-2 (območje UN 1/109 – del), ki so skupaj s sklepom objavljena na spletni strani Občine Zreče: https://www.zrece.si/.

 

2. člen

Območje in predmet načrtovanja

Območje občinskega podrobnega načrta zajema parcelo št. 529/3, k.o. Zreče, ki se nahaja tik ob javni poti JP985281 Ilirska – Brinjeva gora.

Predmetno zemljišče predstavlja manjši del enote urejanja prostora MOEUP UN 1/109, na preostalem delu MOEUP pa je v veljavi Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter (UGSO, št. 15/18).

V postopku priprave prostorskega akta je možna sprememba območja, kot posledica upoštevanja mnenj nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku.

Predmet načrtovanja je gradnja nove stanovanjske hiše ter dopolnilnih stavb kot so garaža, lopa, uta, nadstrešnica,… ter priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in sicer na vodovod, kanalizacijo, elektriko, telekomunikacije itd.

 

3. člen

Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se izdelajo ob upoštevanju:

·   Občinskega prostorskega načrta občine Zreče,

·   pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora ter ostalih udeležencev v postopku in

·   prikaza stanja prostora.

·   Za potrebe izdelave tega prostorskega akta se izdela:

·   certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom vseh obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel ter

·   elaborat ekonomike.

V kolikor se med postopkom ugotovi, da je treba izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi naknadno.

 

4. člen

Vrsta postopka

Postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter-2 (območje UN 1/109 – del) bo potekal skladno z Zakonom o urejanju prostora – ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) in sicer po postopku, ki je določen za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 

5. člen

Roki za pripravo podrobnejšega prostorskega akta in njegovih posameznih faz

Postopek priprave, izdelave in sprejema prostorskega akta bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:

 

Faza

rok izvedbe aktivnosti

pristojnost

Izdelava pobude in izhodišč za pripravo OPPN

20 delovnih dni od prejema naročila in vhodnih podatkov

izdelovalec OPPN

Vključevanje udeležencev urejanja prostora (javnost, NUP) pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN

September 2019

Občina

Priprava sklepa o pripravi OPPN in pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta

7 delovnih dni od potrditve izhodišč

Občina in izdelovalec OPPN

Objava sklepa in izhodišč na spletni strani občine

3 dni od potrditve sklepa in pridobitve identifikacijske številke prostorskega akta

Občina

Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje ter pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora (NUP)

zakonsko določen rok 30 dni

Občina

Pridobitev odločitve o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje

zakonsko določen rok 21 dni

MOP

Izdelava osnutka OPPN

10 delovnih dni od pridobitve odločbe o (ne)potrebnosti izvedbe CPVO

izdelovalec OPPN

Uskladitev osnutka z Občino

2 delovna dneva od prejetja osnutka OPPN

Občina in izdelovalec OPPN

Objava osnutka na spletni strani občine

2 delovna dneva od potrditve osnutka

Občina

Pridobitev prvih mnenj NUP na osnutek

zakonsko določen rok 30 dni (možno podaljšanje za še 30 dni)

NUP

Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in gradiva za javno razgrnitev

10 delovnih dni po prejemu zadnjega mnenja

izdelovalec OPPN

Objava javnega naznanila in dopolnjenega osnutka na spletni strani občine

2 delovna dneva od potrditve dopolnjenega osnutka

Občina

Javna razgrnitev z javno obravnavo

zakonsko določen rok 30 koledarskih dni

Občina

Izdelava stališč do pripomb javnosti

10 delovnih dni od dneva prejema vseh pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave

Občina in izdelovalec OPPN

Izdelava predloga OPPN

10 delovnih dni od potrditve stališč do pripomb javnosti

izdelovalec OPPN

Uskladitev predloga z Občino

2 delovna dneva od prejetja predloga OPPN

Občina in izdelovalec OPPN

Objava predloga OPPN na spletni strani občine

2 delovna dneva od potrditve predloga

Občina

Pridobivanje drugih mnenj NUP na predlog

zakonsko določen rok 30 dni (možno podaljšanje za še 30 dni)

Občina

Izdelava usklajenega predloga OPPN

10 delovnih dni od prejema zadnjega pozitivnega mnenja nosilcev urejanja prostora

Izdelovalec OPPN

Sprejem na občinskem svetu

30 dni od izdelave usklajenega predloga oz. po urniku sej Občinskega sveta

Občina

Objava Odloka o OPPN v uradnem glasilu

10 dni od sprejema na Občinskem svetu

Občina

Oddaja končnega gradiva

5 delovnih dni od objave Odloka v Uradnem glasilu

Izdelovalec OPPN

 

Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora oz. od vseh sodelujočih v postopku izdelave prostorskega akta. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje se roki ustrezno prilagodijo.

 

6. člen

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj

Za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov podrobnega akta na okolje bodo pozvani naslednji nosilci urejanja prostora, ki tudi sicer sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje:

·   Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;

·   Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;

·   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

·   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

·   Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;

·   Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana;

·   Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje;

·   Zavod RS za varstvo narave, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;

·   Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Postopek glede celovite presoje vplivov na okolje vode:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta:

·   Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

·   Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče (področje vodovoda, kanalizacije in javnih cest);

·   Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 90000 Murska Sobota;

·   Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;

·   Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;

·   Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Lava 1, 3000 Celje;

·   Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.

V postopku predmetnega prostorskega akta sodeluje tudi Krajevna skupnost Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, ki poda usmeritve in mnenje k načrtovanim ureditvam.

V primeru, da se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.

 

7. člen

Načrt vključevanja javnosti

Javnost se v pripravo podrobnega prostorskega načrta vključuje preko 30-dnevne javne razgrnitve, v okviru katere bo izvedena tudi javna obravnava. Vključevanje oz. seznanitev javnosti se zagotavlja tudi preko objav različnih faz gradiv na spletni strani Občine (objavijo se izhodišča, sklep, osnutek prostorskega akta, predlog, ipd.).

 

8. člen

Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja

Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih izvedbeni prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku predložijo razpoložljive strokovne podlage, razvojne programe in posredujejo mnenja na prostorski akt.

 

9. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka

Finančna sredstva za pripravo in izdelavo podrobnega načrta zagotovi Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.

 

10. člen

Začetek veljavnost

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Zreče https://www.zrece.si/.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Identifikacijska številka (ID) prostorskega akta: 1392

Številka: 3505-0009/2019-11

 

 

Občina Zreče

 

Drago Šešerko, podžupan